Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad
Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

Forslaget om å legge ned Familiehuset som enhet vitner om mangel på kunnskap om forebyggende tverrfaglig arbeid og hvor viktig det er at dette er samlet under ett tak, som en enhet. 

// Ellen Bakke

Jeg har tidligere  jobbet 11 år i Gjerstad kommune. Jeg har jobbet som spesialsykepleier og fagansvarlig innen psykisk helsetjeneste. I starten var psykisk helsetjeneste inn under enheten Pleie- og omsorg, fra 2007 ble enheten Familiehuset en realitet.

Hvorfor ble Familiehuset opprettet som enhet? Fordi alle føringer fra sentralt hold, blant annet gjennom stortingsmeldinger den gang OG i dag viser at det er den beste måten å organisere hjelpetiltak på i møte med mennesker som er i behov av hjelp på det nivået. Den beste måten faglig og ressursmessig. Et lavterskeltilbud med fokus på samhandling. Bli møtt av noen som jobber helhetlig og tverrfaglig i en samlet enhet. Den eller de som søker hjelp opplever ar hele menneske blir møtt, man blir ikke sendt fra enhet til enhet ‘fordi det er ikke mitt bord’ Familiehuset har blitt omtalt og lagt merke til ikke bare av Fylkesmannen, men også fra sentralt hold og Universitetet i Agder for måten det jobbes på. Kommuner ikke bare fra Agder, men fra andre steder i Norge har kommet for å lære. Lære om hvordan fagfolk kan jobbe sammen rundt tidlig innsats, forebygging, det å styrke innbyggere til å bli sterke og mestre eget liv. Det er helsefremmende og gir god kommuneøkonomi.

 

Rådmann Torill Neset svarer at kommunen fortsatt vil kunne gi like gode tverrfaglige tjenester. Det er jeg sterkt uenig i at Gjerstad kommune vil kunne klare. Dessverre. Familiehuset er den enheten med mest kompetanse i kommunen. Enheten har jobbet grundig med ideologi og verdier som er sterkt forankret hos de ansatte. Enheten har ukentlige personalmøter med høyt faglig fokus og etiske refleksjoner rundt arbeidet man står i. Men eier saker sammen der brukere av tjenestene finner dette nyttig. Man gjør hverandre gode sammen og forstår noe mer sammen. Man veksler to ord i dokøen, under lunsjen, mens man setter på kaffen, skraper bilen, i korridoren, med et bank på døra. Det er trygt å dra ut sammen til en barnefamilie som har bedt om hjelp. Det er kort vei for helsesøster å gi et bank på døra til psykisk helsetjeneste slik at de kan være med i samtalen med en nybakt mamma som kjenner på en depresjon. Det gir mening og høy faglig forståelse når flyktningetjenesten kan dra ut sammen med psykisk helsetjeneste hjem til en flyktning som sliter med store traumer. Det er livsviktig å kunne jobbe sammen psykisk helsetjeneste og skolehelsetjenesten med bygdas barn og ungdommer for å forebygge, styrke og lære dem om livet, det å være menneske, om den psykiske helsa vår. Kontaktsenteret foreslås solgt og tilbudet til brukerne skal reduseres til en gang i uka. Det vitner om utrolig liten forståelse for forebygging av psykisk helse, av verdien i å komme seg ut av hjemmet, bli verdsatt og sett av andre. Det som opprettholder at man holder ut hverdagene, velger livet, unngår innleggelser, det er recovery og makt i eget liv å kunne bruke kontaktsenteret. Se på Risør kommune, de øker stadig sine tilbud på nr.14!

 

Jeg har selv vært aktiv som politiker i unge år. Jeg er ikke naiv og jeg vet at besparinger må gjøres over hele linja. Men å legge ned og splitte opp Familiehuset vil på sikt gi mye større kostnader enn det vil gi besparelser. Jeg tror jeg vet og kan endel om dette. Jeg har 18 år på skolebenken og har jobbet 27 år innen fagfeltet. Jeg har sittet der, hjemme hos mennesker og familier i Gjerstad kommune. Hatt samtaler mens vi har gått i skauen eller vært på foreldremøter i barnehagen og snakket om psykisk helse. Stått i klasser på barne- og ungdomsskolen og snakket om hvordan vi mennesker kan være rause og inkludere hverandre. Holdt rundt mennesker i avrusning, grått litt når ting nesten har gått til helvete, men stått og gått ved sida, gitt håp, holdt ut sammen. Brukt fagkunnskapen min og vært et medmenneske. En ufattelig meningsfull og viktig jobb som endret seg enormt for meg etter at jeg kunne jobbe sammen med mine kollegaer i Familiehuset. Det ga meg en merforståelse, en trygghet og løftet kvaliteten på arbeidet vårt. Vi forstod mer og våget mer i menneskemøtene, vi hadde støtte i hverandre.

 

Jeg skriver dette innlegget fordi jeg bryr meg om bygda Gjerstad og alle flotte mennesker der. Forslaget om å legge ned Familiehuset som enhet vitner om mangel på kunnskap om forebyggende tverrfaglig arbeid og hvor viktig det er at dette er samlet under ett tak, som en enhet. Det undrer meg veldig at ingen med helsefaglig kompetanse har sittet i utvalget som fremmer dette forslaget. Jeg har ikke sett en faglig begrunnelse som sier noe om at det vil bli tilsvarende like gode eller bedre tjenester med å splitte Familiehuset over flere enheter. Som et svar på denne rapporten ser jeg at også sykepleierforbundet stiller seg undrende og etterlyser et kunnskapsbasert grunnlag for nedskjæringen. Dere gjør en stor inngripen og smuldrer opp et enormt viktig arbeid i en av de mest velfungerende enhetene i kommunen. Ingen med kompetanse innen helse har blitt tatt med i utredningen. Skulle man gjort store endringer feks innen skolen, er det da riktig at ingen pedagoger hadde fått vært med og utformet et forslag? Lytt til oss som sitter med den spesifikke fagkunnskapen. Lytt til brukerne, mange av dem med ganske svake stemmer som nå gjør et massivt opprør på Facebook og legger ut underskriftskampanjer på butikker rundt om i bygda. De har erfart forskjellen og møtt oss, lytt til dem!

 

Lykke til dere som skal avgjøre dette  på kommunestyremøte til torsdag. Som politiker må man ta upopulære valg og avgjørelser, men ikke valg som mangler et faglig grunnlag og raserer tjenestetilbudet til innbyggerne av Gjerstad kommune.  Jeg håper dere har mot og kunnskap nok til et klokt valg!

 

Ellen Bakke

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!