Kommunedirektøren i Gjerstad kommune vil gi ordføreren utvidede fullmakter frem til 1. august.
Kommunedirektøren i Gjerstad kommune vil gi ordføreren utvidede fullmakter frem til 1. august.

Hastesak i kommunestyret : Vil gi ordføreren utvidet myndighet

Kommunstyret bes vurdere midlertidig delegering av myndighet til ordfører for å begrense spredning av Covid-19. Saken er sendt ut som hastesak til kommunestyrets medlemmer i dag.

I forbindelse med den pågående virussituasjonen vurderer kommunedirektøren at ordføreren bør få utvidet myndighet til å ta avgjørelser på kommunens vegne. 

Kommunestyret er bedt om å gi sin tilslutning til dette i en hastesak som nå er sendt ut til medlemmene pr. e-post, der de er bedt om å avgi svar i løpet av dagen i dag, onsdag 18. mars.

Kommunedirektørens forslag til vedtak

  • Kommunestyret delegerer til ordfører myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter kommuneloven § 11-8 første ledd.

 

  • Dersom ordfører er forhindret fra å utøve myndigheten, ligger myndigheten til varaordfører. Dette gjelder saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, formannskapet, utvalg eller annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken.

 

  • Ordførers myndighet gjelder så langt som det er nødvendig for å håndtere konsekvensene av utbruddet av Covid-19. Melding om vedtak truffet i medhold av denne myndighet skal så raskt som mulig forelegges det organet som skulle ha avgjort saken. I den hensikt å iverksette ulempe- og skadebegrensende tiltak har ordfører videre myndighet til å pådra kommunen økonomiske forpliktelser.

 

  • Oversikt over forbruk etter denne myndigheten skal så snart som mulig forelegges kommunestyret. For øvrig gjelder «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19» (FOR-2020-03-13-277)

 

  • Ordførers myndighet gjelder frem til 1. august 2020. 

Flere saker

Nytt skilt oppført ved Byttingsmyr

Nytt skilt oppført ved Byttingsmyr

Gjerstad Products er på vei inn i det amerikanske markedet

Kjetilson Moe satser på det amerikanske markedet

NAV tilbyr forskudd på dagpenger

En person i Gjerstad er smittet av Covid19-viruset

Til foresatte på 9. og 10. trinn

Ordfører Inger Løite

Statusrapport fra kommunen om virus-situasjonen

Daglig leder av Lyngrillen Café, Sveinung Haugstøyl. Arkivfoto.

- Vi har tilpasset oss virussituasjonen

Bankplassen Kaffe og Skroll tilbyr mat som kundene kan ta med seg hjem

Take away-meny hos Bankplassen Kaffe og Skroll