Kommunedirektøren i Gjerstad kommune vil gi ordføreren utvidede fullmakter frem til 1. august.
Kommunedirektøren i Gjerstad kommune vil gi ordføreren utvidede fullmakter frem til 1. august.

Hastesak i kommunestyret : Vil gi ordføreren utvidet myndighet

Kommunstyret bes vurdere midlertidig delegering av myndighet til ordfører for å begrense spredning av Covid-19. Saken er sendt ut som hastesak til kommunestyrets medlemmer i dag.

I forbindelse med den pågående virussituasjonen vurderer kommunedirektøren at ordføreren bør få utvidet myndighet til å ta avgjørelser på kommunens vegne. 

Kommunestyret er bedt om å gi sin tilslutning til dette i en hastesak som nå er sendt ut til medlemmene pr. e-post, der de er bedt om å avgi svar i løpet av dagen i dag, onsdag 18. mars.

Kommunedirektørens forslag til vedtak

  • Kommunestyret delegerer til ordfører myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter kommuneloven § 11-8 første ledd.

 

  • Dersom ordfører er forhindret fra å utøve myndigheten, ligger myndigheten til varaordfører. Dette gjelder saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, formannskapet, utvalg eller annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken.

 

  • Ordførers myndighet gjelder så langt som det er nødvendig for å håndtere konsekvensene av utbruddet av Covid-19. Melding om vedtak truffet i medhold av denne myndighet skal så raskt som mulig forelegges det organet som skulle ha avgjort saken. I den hensikt å iverksette ulempe- og skadebegrensende tiltak har ordfører videre myndighet til å pådra kommunen økonomiske forpliktelser.

 

  • Oversikt over forbruk etter denne myndigheten skal så snart som mulig forelegges kommunestyret. For øvrig gjelder «Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19» (FOR-2020-03-13-277)

 

  • Ordførers myndighet gjelder frem til 1. august 2020. 

Flere saker

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune