Kommunen ønsker å stimulere til bedre folkehelse, bl.a. i skiløypene ved Kleivvann. Arkivbilde. Ole Jakob Bråten.
Kommunen ønsker å stimulere til bedre folkehelse, bl.a. i skiløypene ved Kleivvann. Arkivbilde. Ole Jakob Bråten.

Slik foreslås tilskudd til Gjerstads lag og foreninger i 2021

Formannskapet i Gjerstad skal i neste uke behandle sak om tilskudd til lag og foreninger. 

Flere lag og foreninger har sendt inn søknader om tilskudd til ulike prosjekter og driftstilskudd. Kommunedirektøren innstiller på følgende vedtak i saken:
 

1. Gjerstad Idrettslag (GIL) tildeles et fast årlig driftstilskudd til løypekjøring på Kleivvann på kr. 60.000,- ved at dette innarbeides som tillegg til gjeldende avtale om drift av kommunale idrettsanlegg, i handlingsprogramperioden 2021-24.

 

2. Gjerstad Jeger- og Fiskerforening (GJFF) tildeles et fast årlig driftstilskudd til drift av idrettsanlegg, Solem skytebane, på kr. 50.000,-, i handlingsprogramperioden 2021-24.

 

3. Gjerstad Trialklubb tildeles et engangstilskudd til klubbhus på kr 40.000,- i 2021.

 

4. Søknad om tilskudd til arkivlokale for Gjerstad Historielag avslås.

 

5. Kr. 50.000,- av budsjetterte tilskuddsmidler («kulturmidler») blir fortsatt søkbare midler som lag/foreninger kan søke på, og hvor formannskapet vedtar fordelingen etter søknadsvurdering/innstilling fra administrasjonen.

 

Kommunedirektørens vurderinger
I denne saken må kommunestyret ta stilling til hvordan tilskuddsmidlene til lag og foreninger, kr. 200.000 for 2021 skal fordeles, hvor stor del av summen skal være søkbare midler og eventuelt hvor stor del skal være fast driftstilskudd.

Det gjeldende vedtaket om økning av tilskudd til lag og foreninger gjelder for 2021, om det skal settes av midler i tilsvarende omfang de kommende årene i handlingsplanperioden må kommunestyret også ta stilling til. Kommunedirektøren har i denne saken forutsatt at kommunestyret også i årene fremover ønsker å prioritere tilskudd til lag og foreninger, men beløpsstørrelse må tas stilling til. Dersom kommunestyret ikke ønsker å legge inn økt tilskudd til lag og foreninger i de kommende årene tilsvarende som for 2021, må dette endres i teksten i forslag til vedtak.

 

I denne saken gjelder tre av søknadene faste tilskudd. Kommunedirektøren mener at aktiviteter/virksomhet for barn og unge må prioriteres høyest, i samsvar med kommunens årelange tradisjon for dette. Likeledes mener kommunedirektøren at man må tilstrebe en «rettferdig» fordeling, basert blant annet på at aktiviteten som laget/foreningen driver må være lett tilgjengelig for alle uavhengig av personlig eller foreldres økonomi. Lag/forening som har aktivitet for mange bør prioriteres forholdsvis høyere enn de lag og foreninger som har få aktive medlemmer.

 

Videre er Gjerstad kommune opptatt av folkehelsetiltak som fremmer fysisk aktivitet og bevegelsesglede for flest mulig. Folkehelseprofilen for 2021 for Gjerstad viser at kommunen har utfordringer med fysisk inaktivitet både blant barn og voksne. Kommunedirektøren vil foreslå at kr. 50.000,- av budsjetterte tilskuddsmidler («kulturmidler») for 2021 fortsatt blir søkbare midler som lag/foreninger kan søke på, og hvor formannskapet vedtar fordelingen etter søknadsvurdering/innstilling fra administrasjonen.

 

Kommunedirektøren vil foreslå at søknaden fra Gjerstad Historielag om driftstilskudd til arkivlokaler avslås, med begrunnelse at laget har en solid økonomi og at laget har et uutnyttet inntektspotensial ved å øke medlemskontingenten.

 

Videre foreslår kommunedirektøren at Gjerstad Jeger- og fiskerforening får et driftstilskudd for idrettsanlegg, Solem skytebane, på kr 50.000,- for 2021, og har også foreslått at dette vedtas for handlingsprogramperioden 2021-24.

 

Kommunedirektørens forslag innebærer også at driftsavtalen kommunen har med Gjerstad idrettslag økes med kr 60.000,- fra og med 2021 og for resten av handlingsplanperioden 2021-24, øremerket til løypekjøring på Kleivvann. Selv om GIL også mottar diverse sponsormidler fra næringsliv og andre bidrag til løypekjøringen på Kleivvann, har Gjerstad kommune en stor interesse i at de flott oppkjørte skiløypene på Kleivvann bidrar positivt til Gjerstads omdømme og attraktivitet som besøkskommune, og ikke minst gir positive bidrag til folkehelsen for innbyggerne.

 

Kommunedirektøren foreslår at søknaden fra Gjerstad Trialklubb om tilskudd til klubbhus innvilges med et engangstilskudd på kr 40.000,-. I vurderingen av denne søknaden er det spesielt vektlagt at trialklubben har pågang av barn og unge som ikke er engasjert i det ordinære idrettstilbudet i bygda. Det at det finnes et variert tilbud av aktiviteter er spesielt positivt, så flest mulig barn og unge kan finne miljøer på fritiden som de føler interesse for og tilhørighet til. 

 

 

Saken skal først behandles i formannskapsmøtet 16. mars og endelig i kommunestyret 25. mars.

 

Flere saker

Illustrasjon: Aktivtmed.no

Familier i Gjerstad med lav inntekt oppfordres til å søke om støtte

Grenlandsbanens videre skjebne skal avgjøres på Stortinget før sommerferien. Illustrasjonsfoto: Depositphotos.com

- Det er nå eller aldri for Grenlandsbanen

Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Får du et anrop fra ukjent nummer kan det være kommunen som forsøker å få gjort avtale med deg om vaksinering. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Ukjent anrop på telefonen kan gjelde time for vaksinering mot Covid-19

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)

- Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa

Eurospar Brokelandsheia. Arkivbilde

Kjøpte vinnerloddet i Lotto på Eurospar Brokelandsheia

Kommunedirektør Toril Neset. Arkivbilde.

Forventer økning i vaksineringen i Gjerstad de nærmeste ukene

Gjerstad kommune oppfordrer til å holde avstandsreglene også i påsken. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ordføreren presiserer covid-reglene i Gjerstad i påsken