Gjerstad Høyre

KLIKK HERE >>> for å se Gjerstad Høyres valgprogram
Utfyllende tekstdel til programmet:

Gode lokalmiljø skaper positive holdninger og optimisme. Framsnakking må erstatte janteloven. Her skal kommunens ansatte og politikere gå foran som et godt eksempel. Kontakt med kommunen skal være preget av gjensidig respekt. Gjerstad skal være en JA-kommune som legger til rette for og positivt støtter opp om initiativ. Dialogen med kommunen skal oppfattes som smidig og seriøs, prosessene skal være åpne, med lett tilgjengelig informasjon. Samtidig skal beslutningsveien og -tiden være kort og kommunen skal være løsningsorientert.  I Gjerstad kommune skal vi si JA når vi kan og NEI kun når vi må!

Barnehage og skole

SFO-vedtektene ved de to skolene viser at de opererer med ulik åpningstid. For pendlere som bor i øvrebygda og jobber utenfor kommunen, vil knapp åpningstid ved SFO kunne gjøre den daglige logistikken utfordrende. Høyre ønsker å se på mulighetene for å bedre tilpasse åpningstidene i SFO til brukerne.

Barnehagens åpningstid er blitt vurdert i relativt nær fortid, og det er viktig at brukernes behov vurderes med jevne mellomrom. For ferieavvikling er dagens ordning slik at barnehagen holder stengt fire uker i juli, noe som gir lite valgfrihet for brukerne. Høyre ønsker en dialog med barnehagen om mulighet for litt mer fleksible løsninger.

Det ligger inne i budsjettet en plan for utbygging på Visedal barnehage, avdeling Alvheim. Utbyggingen vil kunne gi plass til 7-9 nye plasser. For at dette skal kunne realiseres, er det behov for forutsigbarhet i bemanningssituasjonen. Høyre vil utrede kostnader, effekt og utbytte av å stabilisere bemanningen i barnehagen på et nødvendig nivå for å realisere et supplerende opptak i januar hvert år.

Det er behov for å se på dagens skolestruktur, både i et økonomisk øyemed, og for å vurdere alternative og kanskje bedre læringsmodeller. Det synes likevel hensiktsmessig å avvente planene om ny skolestruktur til debatten rundt kommunesammenslåing er stilnet og fremtidig kommunestruktur er avklart.

Ny plan for oppvekst og utdanning ble vedtatt i juni 2015. Planen tar for seg behovet for helhetlig tenkning, tverretatlig samarbeid, forebygging og tidlig intervensjon overfor barn og unge i risikosonen. Planen inneholder også tiltak for å forebygge, oppdage og iverksette tiltak overfor barn og unge med utviklings- og lærevansker. Høyre vil følge opp planen og prioritere nødvendige tiltak som sikrer at barn og unge opplever mestring, læring og deltakelse. Vi vil jobbe aktivt for at alle unger i Gjerstad skal ha en reell sjanselikhet videre i livet. 

Helse/omsorg

Vi vil benytte nye teknologiske løsninger for bedre livskvalitet og trygghet for eldre og pleietrengende. Vi vil at folk selv skal få bestemme hvor de ønsker å bo. Ektefeller og samboere skal få leve sammen så lenge det er praktisk mulig.

Med økt krav til kompetanse er det utfordrende å opprettholde gode tjenester innenfor barn/familie og rus/psykiatri for en liten kommune. Vi vil derfor prioritere interkommunale samarbeid der dette er hensiktsmessig.

Vi vil støtte opp om gode forebyggende tiltak, som Zippys venner i barnehagene, Kjærlighet og grenser i barneskolen og MOT for ungdom.

En forutsetning for god livskvalitet er å ha meningsfulle og faste oppgaver i hverdagen. Alle med mulighet for det skal aktiviseres, med mål om å få et selvstendig liv uten passive ytelser fra kommunen.

Inkludering og mangfold

Vi vil være positive til å ta imot flyktninger på flukt, alt etter hva vi har kapasitet til. Mennesker på flukt skal bli tatt vare på og hjelpes til selvstendighet.  De må sikres nødvendig hjelp, bolig må skaffes og det må arbeids aktiv for å få de nye innbyggerne i arbeid.

Aktiv integrering betyr tidlig og tilfredsstillende norskopplæring. Uten norskkunnskaper er det vanskelig, for ikke på si umulig, å få sikker og fast jobb.

Skole og barnehage må sikres ressurser slik at barn kan få norskopplæring raskt, og før de plasseres som elever i ordinær klasse på full tid. Barn kan ikke integreres uten språkkunnskaper. Denne opplæringen må skje planmessig og ikke utfra tilfeldigheter

Det må prioriteres å hjelpe dem som allerede bor her til et selvstendig liv før vi tar imot nye.

Kommunen må prioritere forbyggende innsats framfor reparering. Forbyggende innsats gir mangedobbelt effekt.

Skolene og barnehage må aktivt følge opp sine vedtatte anti-mobbeplaner. Det må være nulltoleranse overfor mobbing.

Kultur/idrett/fritid: Mye av aktivitetstilbudet i Gjerstad er drevet og styrt av frivillige organisasjoner. Høyre vil i årene som kommer være med å støtte opp under organisasjoner som allerede finnes, samtidig som de vil være positive og åpne til initiativ, kreativitet og skaperkraft for å bedre kultur- og fritidstilbudet i bygda. Der det vil være naturlig med dugnad og samarbeid mellom private og bedrifter vil Høyre  sørge for at kommunen engasjerer seg slik at kommunen blir en samarbeidspart i tiltak som retter seg utover mot innbyggerne.

Vekst og næringsutvikling

Gjerstad har i senere tid, etter initiativ fra Høyre, ansatt en ny næringssjef. Vi forventer at denne stilingen skal markedsføre Gjerstad utad på en positiv og god måte som igjen kan skape vekst i bygda. Kommunen skal på sin side legge til rette slik at både næringsliv og bosetting vokser, og ta godt vare på det vi allerede har. For å gjøre det lettere å finne tomter til bolig- og næringsbygg vil partiet foreslå en kommunal tomtebank der også private aktører kan legge ut tomter for salg.

Kommune og samfunn

Vi vil at Gjerstad kommune skal være en JA-kommune!  Dette ønsker Høyre å fronte utad. Vi har allerede mye å være stolte av! Vi ønsker befolkningsvekst, og vil synliggjøre Gjerstads mange kvaliteter. Vi vil benytte enhver anledning til å bygge nettverk utenfor kommunen.

Vi vil fortsette å jobbe aktivt for koblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med knutepunktstasjon på Brokelandsheia. Dette vil åpne mange nye muligheter, med økt tilgang på kompetanse i et betydelig større arbeidsmarked.

Vi vil prioritere et åpent kulturlandskap. Tilgjengelige støtteordninger skal tilbys både landbruksnæringen og private som har utfordringer med å holde kulturlandskapet ved like.

Kommunal virksomhet

Kommunen er bygdas største arbeidsgiver, med opp mot 180 årsverk, fordelt på langt flere ansatte. For at kommunen skal være en god arbeidsgiver og et godt sted å jobbe, trenger de ansatte å bli sett, hørt og anerkjent for sin kompetanse i det arbeidet de gjør. De trenger faglig påfyll og gode arenaer for å snakke sammen. Det kan være en utfordring å få til store nok fagmiljøer i små kommuner, noe også Gjerstad opplever. En mulighet Høyre ønsker å benytte seg av i langt større grad enn i dag, er å knytte Gjerstad opp mot solide kompetansemiljøer utenfor kommunen.

God ledelse og personalledelse er viktig for å få til gode arbeidsplasser, endringer og medvirkning. Høyre ønsker å følge opp kompetanseplan for lederutvikling, og bidra til at kommunen blir en enda bedre arbeidsgiver.

Høyre har jobbet aktivt for å få ned dagens nivå på kommunale avgifter, blant annet ved å etterspørre nye løsninger for å utjevne forholdet mellom antall husstander som er påkoblet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet, og de som har private løsninger. Vedtaket om påkobling til kommunalt nett for flere innbyggere, er et tiltak som vil bidra til at avgiftsnivået går ned. Gjennom aktiv markedsføring av bygda til både gründere og private, tilrettelegging for tomter i alle deler av vår vakre kommune, sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen på Brokelandsheia, og en dyktig næringssjef på toppen, vil vi kunne få både etablererer og tilflyttere til Gjerstad. Det er slike tiltak som virkelig vil kunne få avgiftsnivået ned, og Høyre har vært aktive pådrivere for å få gjennomslag for disse tiltakene. Høyre har også de to siste årene hatt budsjettforslag som ikke innebar økning i eiendomsskatten, og vil fortsette å jobbe for at avgiftsnivået skal synke.

Kommunestruktur

Gjerstad Høyre vil være åpen for endringer i kommunestrukturen. Vi vil at kommunen skal være aktiv i diskusjonen og forarbeid foran avklaring av kommunestrukturen.

Kommunestruktur og kommunestørrelse er avhengig av hvilke oppgaver kommunen skal ha i framtida. Gjerstad Høyre ønsker at fylkeskommunen som forvaltningsorgan skal avskaffes. Fylkeskommunens oppgaver kan ikke avskaffes. Det betyr at de fleste av disse oppgavene må overføres til kommunene.

Kommuner med flere oppgaver og større ansvar vil måtte bety større kommuner for å kunne ivareta de lovpålagte oppgavene. Vi vet også at dette krever flere fagfolk og mer kompetanse. Det finner en lettest i større og mindre sårbare fagmiljøer.

Det viktigste for innbyggerne er å få kvalitativt gode tjenester fra kommunen. Gjerstad Høyre ser at dette, med overføring av flere oppgaver til kommunene, lettest kan sikres med større kommuneenheter.

En avskaffelse av fylkeskommunen er en styrking av lokaldemokratiet ved at avgjørelser flyttes nærmere innbyggerne.