Holmen Gård
Holmen Gård

Positive til kjøp av bygningsmasse på Holmen Gård

Styret i Gjerstad Historielag har nå klart sin innstilling til årsmøtet vedr. evt. overtakelse av de historiske bygningene på Holmen Gård.

Vi presenterer med dette styrets innstilling i sin helhet:

 

OVERTAKELSE AV DELER AV HOLMEN GÅRD – UTREDNING/INNSTILLING FRA STYRET

 

Innledning
Spørsmålet om historielaget skal overta deler av Holmen Gård har vært nevnt i en del sammenhenger og er drøftet av styret i Gjerstad historielag. Historielaget nedsatte en komite for utredning av problemstillingen. Komiteen har bestått av Helge Røed som leder, Kristen Strat og Egil Nic. Haugland med tilslutning av Svein Røed og Ole Kristian Røed på noen av møtene.

 

Historielagets intensjon
Formålet med overtakelsen er å skape engasjement og interesse for lokalhistorie og ta vare på kulturminner. Overtakelse av de aktuelle bygningene vil kunne sikre at de historiske bygningene blir bevart for allmenheten i Gjerstad.  Historielaget har behov for egne lokaler til drift av sin virksomhet samt skape et bygdemuseum m.v.

 

Samarbeid med andre lag og foreninger
Det er aktuelt å innlede samarbeid med andre lag og foreninger, eksempelvis Gjerstad husflidslag. Det understrekes at det er historielaget som skal ha eiendomsretten og dermed bestemmelsesretten over bygningene.Det foreslås at det etableres et eget styre som utpekes/velges av historielagets styre.

 

Bygningsmasse og areal
Styret foreslår at historielaget overtar de fredede bygningene i Hovedbygningen, inklusive Bjorvasstua,  og Stabburet med et passende areal ned mot vegen til Trydal.

 

Avtaleutkast
I tråd med ønske fra Omsorgspartner Vestfold har komiteen utarbeidet forslag til avtale som er godkjent av styret i historielaget og av Omsorgspartner Vestfold. I avtaleutkastet reguleres forhold som parkering, vegrett, brøyting, delt ansvar for felles slamanlegg m.v. Avtaleutkastet inneholder også en bestemmelse om at bygningene ikke skal være noe «salgsobjekt» i tråd med ønske/krav fra Omsorgspartner. Forslaget følger vedlagt og det vises til dette. Rettigheter tinglyses.

 

Kjøpesum
I avtaleutkastet er kjøpesummen foreslått til en symbolsk sum av kr. 1,-.

 

Verdifastsettelse
Selv om kjøpesummen bare er symbolsk, må det settes en reell verdi på bygningene (markedsverdi) som det skal svares 2,5% dokumentavgift av. Kommunen solgte Holmen Gård i sin tid for kr. 1,7 millioner. Majoriteten av bygningene forblir i Omsorgspartners eie og det understrekes at de aktuelle bygningene som historielaget eventuelt skal overta er freda, noe som kan sette begrensninger i bruken. Markedsverdien bør gjenspeile dette.

 

Styret foreslår at verdien på dette grunnlag settes til kr. 0,5 millioner. Historielaget må også svare tinglysingsgebyr på kr. 525,- og kostnader ved oppmåling/fradeling av arealet på i underkant av kr. 18.000,-. De nøyaktige oppmålingskostnadene framkommer etter at arealet er oppmålt.

 

 

Bygningenes tekniske standard og eventuelle utbedringer
Det har vært avholdt befaring av det elektriske anlegget. Alle avmerka punkter er utbedret. Selv om det ikke er et krav, vil styret likevel foreslå at det blir vurdert å skifte ut sikringsanlegget til automatsikringer. Det er innhentet tilbud på utskiftning. Uten nye regulatorer til varmekabler er tilbudet på kr. 28.500,-. Tilleggsutgifter til nye regulatorer kommer på kr. 14.500,-. Styret vil vurdere en utskiftning av anlegget senere under forutsetning av at historielaget overtar bygningene. Historielaget må også ha egen strømmåler. Det vil påløpe noe kostnader til dette. Det har også vært avholdt brannteknisk befaring av feier Glen Hamilton i Østre Agder Brannvesen sammen med vaktmester Olav Aage Haugen, spesielt med tanke på bruk av ovnene i bygningen og det er utarbeidet rapport fra befaringen. Rapporten viser en del feil og mangler og det vil bli utarbeidet en framdriftsplan for lukking av avvik. Svein Røed/Ole Kristian Røed har vurdert bygningens tekniske standard for øvrig og har avgitt rapport fra befaringen med kostnadsoverslag over aktuelle utbedringstiltak. Totale kostnader for tiltakene er beregnet til kr. 375.000,- + mva.

 

Komiteen har vært i kontakt med seksjonsleder Aadne Sollid i Aust Agder fylkeskommune. Historielaget vil trolig kunne få tilskudd til restaureringsarbeidene. Før det arbeides videre med planer for restaureringsarbeider, må det avklares om historielaget vil overta bygningene. Dersom historielaget vedtar å overta bygningene, vil styret foreslå at historielaget – på grunnlag av rapportene – avklarer hvor mye av arbeidene som skal gjøres og kostnadene for dette. Deretter utarbeides en søknad til Aust Agder fylkeskommune om tilskudd til restaureringsarbeidet. En slik søknad må sendes innen 1. november som er frist for søknad. Det vil bli aktuelt å utarbeide et vedlikeholdsprogram over noe tid.

 

Årlige utgifter
Historielaget vil neppe bli pålagt eiendomsskatt. Av kommunale avgifter nevnes vannavgift, basert på vannmåler, renovasjonsavgift og feieavgift. Slamavgift dekkes etter avtale med Omsorgspartner Vestfold. Kommunale avgifter totalt anslås til kr. 8.000+ mva pr. år. Forsikring av bygningene med inventar anslås til kr. 5.000,- pr. år. Strømutgifter anslås til kr. 12.000,- pr. år. Strømforbruket vil i hovedsak være varmeovner e.l. som står på og den strømmen som blir brukt ved arrangement.

 

Tilsyn
Styret foreslår at det inngås avtale med vaktmester Olav Aage Haugen – som innehar en deltidsstilling som vaktmester for Omsorgspartner Vestfold – om tilsyn også med historielagets bygningsmasse. For dette må det påregnes en viss godtgjøring.

 

Holmen Gårds Venner
Styret foreslår at det tas kontakt med Holmen Gårds Venner med sikte på «gjenoppliving». Dette vil kunne ha stor betydning for historielagets drift av bygningene og utearealet framover i tid med tanke på dugnad m.v.

 

 

Utleie
Siden historielaget vil måtte dekke betydelige utgifter til driften av bygningene, må/bør det tas en rimelig leie ved utleie til ulike arrangement. Det bør utarbeides regler for utleie som forvaltes av styret for Holmen Gård. (Historielagets del)

 

INNSTILLING FRA STYRET
Styret tilrår årsmøtet i  Gjerstad historielag å overta noen av bygningene ved Holmen Gård i tråd med vedlagte avtaleutkast

 

Flere saker

Elevene ved Gjerstad skole hadde grillfest for å markere slutten på skoleåret.

Siste skoleavslutning på Gjerstad skole

Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

Staysman & Lazz under sin konsert fredag kveld

Gjerstad LIVE legges ned

Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland

Tone Helene Strat er Kristelig folkepartis ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for KrF - Tone Helene Strat