Holmen Gård
Holmen Gård

Positive til kjøp av bygningsmasse på Holmen Gård

Styret i Gjerstad Historielag har nå klart sin innstilling til årsmøtet vedr. evt. overtakelse av de historiske bygningene på Holmen Gård.

Vi presenterer med dette styrets innstilling i sin helhet:

 

OVERTAKELSE AV DELER AV HOLMEN GÅRD – UTREDNING/INNSTILLING FRA STYRET

 

Innledning
Spørsmålet om historielaget skal overta deler av Holmen Gård har vært nevnt i en del sammenhenger og er drøftet av styret i Gjerstad historielag. Historielaget nedsatte en komite for utredning av problemstillingen. Komiteen har bestått av Helge Røed som leder, Kristen Strat og Egil Nic. Haugland med tilslutning av Svein Røed og Ole Kristian Røed på noen av møtene.

 

Historielagets intensjon
Formålet med overtakelsen er å skape engasjement og interesse for lokalhistorie og ta vare på kulturminner. Overtakelse av de aktuelle bygningene vil kunne sikre at de historiske bygningene blir bevart for allmenheten i Gjerstad.  Historielaget har behov for egne lokaler til drift av sin virksomhet samt skape et bygdemuseum m.v.

 

Samarbeid med andre lag og foreninger
Det er aktuelt å innlede samarbeid med andre lag og foreninger, eksempelvis Gjerstad husflidslag. Det understrekes at det er historielaget som skal ha eiendomsretten og dermed bestemmelsesretten over bygningene.Det foreslås at det etableres et eget styre som utpekes/velges av historielagets styre.

 

Bygningsmasse og areal
Styret foreslår at historielaget overtar de fredede bygningene i Hovedbygningen, inklusive Bjorvasstua,  og Stabburet med et passende areal ned mot vegen til Trydal.

 

Avtaleutkast
I tråd med ønske fra Omsorgspartner Vestfold har komiteen utarbeidet forslag til avtale som er godkjent av styret i historielaget og av Omsorgspartner Vestfold. I avtaleutkastet reguleres forhold som parkering, vegrett, brøyting, delt ansvar for felles slamanlegg m.v. Avtaleutkastet inneholder også en bestemmelse om at bygningene ikke skal være noe «salgsobjekt» i tråd med ønske/krav fra Omsorgspartner. Forslaget følger vedlagt og det vises til dette. Rettigheter tinglyses.

 

Kjøpesum
I avtaleutkastet er kjøpesummen foreslått til en symbolsk sum av kr. 1,-.

 

Verdifastsettelse
Selv om kjøpesummen bare er symbolsk, må det settes en reell verdi på bygningene (markedsverdi) som det skal svares 2,5% dokumentavgift av. Kommunen solgte Holmen Gård i sin tid for kr. 1,7 millioner. Majoriteten av bygningene forblir i Omsorgspartners eie og det understrekes at de aktuelle bygningene som historielaget eventuelt skal overta er freda, noe som kan sette begrensninger i bruken. Markedsverdien bør gjenspeile dette.

 

Styret foreslår at verdien på dette grunnlag settes til kr. 0,5 millioner. Historielaget må også svare tinglysingsgebyr på kr. 525,- og kostnader ved oppmåling/fradeling av arealet på i underkant av kr. 18.000,-. De nøyaktige oppmålingskostnadene framkommer etter at arealet er oppmålt.

 

 

Bygningenes tekniske standard og eventuelle utbedringer
Det har vært avholdt befaring av det elektriske anlegget. Alle avmerka punkter er utbedret. Selv om det ikke er et krav, vil styret likevel foreslå at det blir vurdert å skifte ut sikringsanlegget til automatsikringer. Det er innhentet tilbud på utskiftning. Uten nye regulatorer til varmekabler er tilbudet på kr. 28.500,-. Tilleggsutgifter til nye regulatorer kommer på kr. 14.500,-. Styret vil vurdere en utskiftning av anlegget senere under forutsetning av at historielaget overtar bygningene. Historielaget må også ha egen strømmåler. Det vil påløpe noe kostnader til dette. Det har også vært avholdt brannteknisk befaring av feier Glen Hamilton i Østre Agder Brannvesen sammen med vaktmester Olav Aage Haugen, spesielt med tanke på bruk av ovnene i bygningen og det er utarbeidet rapport fra befaringen. Rapporten viser en del feil og mangler og det vil bli utarbeidet en framdriftsplan for lukking av avvik. Svein Røed/Ole Kristian Røed har vurdert bygningens tekniske standard for øvrig og har avgitt rapport fra befaringen med kostnadsoverslag over aktuelle utbedringstiltak. Totale kostnader for tiltakene er beregnet til kr. 375.000,- + mva.

 

Komiteen har vært i kontakt med seksjonsleder Aadne Sollid i Aust Agder fylkeskommune. Historielaget vil trolig kunne få tilskudd til restaureringsarbeidene. Før det arbeides videre med planer for restaureringsarbeider, må det avklares om historielaget vil overta bygningene. Dersom historielaget vedtar å overta bygningene, vil styret foreslå at historielaget – på grunnlag av rapportene – avklarer hvor mye av arbeidene som skal gjøres og kostnadene for dette. Deretter utarbeides en søknad til Aust Agder fylkeskommune om tilskudd til restaureringsarbeidet. En slik søknad må sendes innen 1. november som er frist for søknad. Det vil bli aktuelt å utarbeide et vedlikeholdsprogram over noe tid.

 

Årlige utgifter
Historielaget vil neppe bli pålagt eiendomsskatt. Av kommunale avgifter nevnes vannavgift, basert på vannmåler, renovasjonsavgift og feieavgift. Slamavgift dekkes etter avtale med Omsorgspartner Vestfold. Kommunale avgifter totalt anslås til kr. 8.000+ mva pr. år. Forsikring av bygningene med inventar anslås til kr. 5.000,- pr. år. Strømutgifter anslås til kr. 12.000,- pr. år. Strømforbruket vil i hovedsak være varmeovner e.l. som står på og den strømmen som blir brukt ved arrangement.

 

Tilsyn
Styret foreslår at det inngås avtale med vaktmester Olav Aage Haugen – som innehar en deltidsstilling som vaktmester for Omsorgspartner Vestfold – om tilsyn også med historielagets bygningsmasse. For dette må det påregnes en viss godtgjøring.

 

Holmen Gårds Venner
Styret foreslår at det tas kontakt med Holmen Gårds Venner med sikte på «gjenoppliving». Dette vil kunne ha stor betydning for historielagets drift av bygningene og utearealet framover i tid med tanke på dugnad m.v.

 

 

Utleie
Siden historielaget vil måtte dekke betydelige utgifter til driften av bygningene, må/bør det tas en rimelig leie ved utleie til ulike arrangement. Det bør utarbeides regler for utleie som forvaltes av styret for Holmen Gård. (Historielagets del)

 

INNSTILLING FRA STYRET
Styret tilrår årsmøtet i  Gjerstad historielag å overta noen av bygningene ved Holmen Gård i tråd med vedlagte avtaleutkast

 

Flere saker

Vegår Vocale. Foto: Facebook

Adventskonsert med Vegår Vocale i Gjerstad kirke

Emil Solli-Tangen kommer på besøk til Gjerstad kirke 14. desember. Foto: Facebok.

Synger julen inn i Gjerstad kirke

Den respekterte travprofilen Bo Eklöf trekker frem 21 år gamle Per Vetle Kals fra Gjerstad som den eleven som har gjort størst inntrykk på ham under sin tid som lærer på travgymnasiet Wången. Foto: Hesteguiden.com.

Per Vetle fremheves av svensk travprofil

Morten Presthagen tror ikke Brokelandsheia vil være like fristende å etablere seg på om E18 flyttes.

- Ja, vi ønsker selvsagt å beholde E18 gjennom Brokelandsheia!

Alle barn i bygda kan glede seg til juleverksted på Fjelltun 2. desember. Illustrasjonsfoto.

Velkommen til juleverksted på Fjelltun

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 46

Kommunen ønsker å bidra til hjelp for barn og unge i forbindelse med årets julehøytid. Illustrasjonsfoto.

Ønsker å støtte vanskeligstilte barn og unge til jul

OGRAS fra Romsdalen/Oslo rocker Gjerstad LIVE inn i lørdagsnatta 15. juni 2019

OGRAS blir finaleband på Gjerstad LIVE