Fra dagens veimøte på Brokelandsheia
Fra dagens veimøte på Brokelandsheia

Kommunene står sammen om E18 gjennom Brokelandsheia

I E18-møtet som pågår på Heimat Café og Hotel er det klart at samtlige berørte kommuner står samlet om at Brokelandsheia skal inngå i alle planer om en ny E18-trasé, og at alle andre alternativer må skrinlegges med det samme.

Nye Veier AS innledet møtet med en presentasjon av de to alternative traséene de mener bør være med videre i utredringen frem mot et endelig vedtak skal gjøres over nyttår.

Dette inkluderer et østlig alternativ der veien vil bli lagt utenom Brokelandsheia, og gi en besparelse på ca. 40 sekunder sammenlignet med å bruke eksisterende trasé gjennom Brokelandsheia. Kostnadene for en omlegging av traséen vil imidlertid være større enn å legge veien i dagens trasé, ikke minst pga. redusert behov for sprenging og store grunnarbeider. Det ble også klargjort at uansett valg av trasé så vil veien måtte bygges ny fra grunnen av, da kravet til standard er økt siden eksisterende vei ble bygget for ca. 10 år siden. Det kan altså ikke bare legges på et eller to felt på eksisterende vei. Dette siden krav til kurvatur og høydeforskjeller er strengere om man skal kunne tillate en høyere hastighet enn veien har i dag på 90 km/t. Basert på dette ba Nye Veier om kommunenes aksept for å gå videre med inngående konsekvensutredninger for begge de to alternativene.

Representanter fra de berørte kommunene langs E18 mellom Bamble og Grimstad kom en etter en på talerstolen og viste med stor tydelighet at alle står sammen om at det er uaktuelt å gå videre med det østlige alternativet, og har nå foreslått at dette alternativet kuttes ut i videre planlegging av ny E18. Samtidig påpekte ordføreren i Kragerø at det østlige alternativet ville komme i konflikt med det man i dag kunne se som en naturlig trasé for en fremtidig jernbanestrekning mellom Porsgrunn og Brokelandsheia. I det hele tatt virket det som at en fremtidig jernbanesatsing i distriktet ikke ble særlig vektlagt i Nye Veiers planer for E18. Det er utvilsomt en samfunnsnytte at jernbane og vei plasseres så nær hverandre som mulig, for å skape synergier mellom alternative transportløsninger, ikke minst for kollektivtrafikk og gods.

Nye Veier påpekte at om kommunenes forslag skulle bli vedtatt kunne dette til syvende og sist føre til at veien mellom Tangen og Vinterkjær blir værende som den er, med 3 felts vei og hastighet på 90 km/t. Dette som en konsekvens av tidligere vedtatt KVU som sier at årsdøgnstrafikken på strekningen ikke kan forsvare full utbygging av 4-feltsvei. - Dette er ikke noen trussel, men snarere en faktatopplysning for å forklare konsekvensene av et slikt forslag som rådslederen nå har lagt fram sa direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier AS, Finn Aasmund Hobbesland.  

Det meste fra formiddagens debatt tyder imidlertid på at ordførerne vil stå på sitt, og at Gjerstad kommune får medhold i at en vei som ikke inkluderer Brokelandsheia vil legge kommunens næringsliv i grus. For som ordfører Jan Dukene i Tvedestrand sa det; "Så lenge vi lokale er enige i så stor grad som i denne saken, så vil ikke sentrale myndigheter motarbeide dette." 

Etter at deltakerne kom tilbake fra lunsj ble det bestemt å utsette vedtak i saken til rådets neste møte om ca. 14 dager. Dette med bakgrunn i bl.a. fylkesmannens innlegg om at nasjonale føringer om målsettinger på miljøområdet må synliggjøres i prosessen videre. Miljøverndirektør hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Ingunn Løvdal kritiserte ordlyden som er brukt i planforslaget om at det fremholdes som «en risiko for prosjektet» at det kan komme innsigelse fra statlig myndighet, samt at silingen av alternativer burde begrunnes bedre enn kun hensynet til lokale interesser. 

Dermed vil det ta minst to nye uker før vedtak i saken fattes.

Fortsettelse følger.

 

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud