Jens-Jacob Aasbø ledet debatten mellom Halvard Skaaland (FrP), Gro Eskeland (SP) og Tone H. Strat (KrF).
Jens-Jacob Aasbø ledet debatten mellom Halvard Skaaland (FrP), Gro Eskeland (SP) og Tone H. Strat (KrF).

Valgkampen i Gjerstad er i gang

Valgkampen foran kommunevalget i Gjerstad ble innledet torsdag kveld på Bankplassen Kaffe og Skroll.

Rundt 25 møtte opp for å høre på utspørringen av tre av de fem ordførerkandidatene til kommunevalget i Gjerstad, Gro Eskeland, SP, Tone H. Strat, KrF og Halvard Skaaland, FrP.  Jens-Jacob Aasbø, en av bygdas mest erfarne politiske "ringrever", holdt i tømmene og spurte kandidatene innen ulike temaer. 

 

Kveldens første spørsmål gikk til toppkandidaten fra KrF, Tone Helene Strat, og Aasbø ville gjerne vite om hun selv var rød eller blå, med tanke på veivalget partiet hadde gjort på nasjonalt plan. Strat, som selv er en erfaren politiker etter 16 år i Arendal bystyre og 12 år i fylkestinget i Aust-Agder, kunne meddele at hun verken var rød eller blå, men gul. Hun var enig i noe på begge sider, og lot seg dermed ikke lede ut på glattisen. 

 

Politiske koalisjoner
Dette fikk debatten inn på hvem partiene så det naturlig å samarbeide med etter valget. De tre partiene som stilte opp torsdag, KrF, FrP og SP var alle tydelige på å være utydelige på dette temaet, og samtlige kunne visst samarbeide med hvem det måtte være. Ingen ville fronte et klart veivalg på forhånd, noe som vel heller ikke var forventet at de skulle gjøre. Strat mente at det for KrF først var naturlig å søke et videre samarbeid på borgerlig side, siden partiet tilhører denne fløyen i kommunestyret i dag. - Senterpartiet har ikke giftet seg med noen, repliserte Gro Eskeland, og åpnet dermed for samarbeid på kryss og tvers.

 

Få konkrete svar
Kveldens debatt var preget av at valgkampen akkurat har startet. De mest konkrete bidragene kom nok fra Tone H. Strat, som kunne presentere utdrag av partiets nylig vedtatte valgprogram. De to andre partiene jobber fortsatt med å få sine program klare, og på flere spørsmål fra debattlederen var svaret i stor grad at "dette må vi se nærmere på". Så vil tiden vise om velgerne etter hvert får noe mer håndfast å forholde seg til.

 

Frivillighet
På temaet frivillighet var partiene enige i at dette var viktig for folk i bygda og at kommunen måtte prioritere å legge til rette for dette, med økonomiske bidrag for å stimulere til et godt tilbud for folk. - Det er spesielt viktig å stimulere til aktiviteter for ungdom, sa Halvard Skaaland. Dette ble støttet av Gro Eskeland, som i tillegg poengterte at det også er mange eldre som engasjerer seg i nyttig frivillig arbeid, f.eks. som lyttevenner i skolen.  - At unge mennesker engasjerer seg i frivilligheten er svært nyttig for dem i livet videre. Jeg har samtidig stor respekt for alle årsverk som folk legger ned i frivillig arbeid, sa Tone Strat. 

 

Privatisering
Debatten fikk en anelse temperatur under dette temaet, og bidro til å synliggjøre noen skillelinjer mellom partiene. Halvard Skaaland mente at privatisering er et negativt ladet ord som venstresiden i politikken brukte i tide og utide uten særlig annet mål enn å snakke ned andre alternativer enn en kommunal driftsmodell. - Jeg foretrekker valgfrihet og konkurranseutsetting som begreper i denne sammenhengen. Med en anstrengt kommuneøkonomi må vi snu alle stein for å søke løsninger som kan bidra til høyere effektivitet, og jeg er ikke fremmed for å se på flere alternativer enn de vi har i dag, sa Skaaland.

Strat derimot, var forholdsvis klar i sitt budskap og kunne garantere at med KrF i posisjon ville tjenestene som i dag er i kommunal regi, fortsatt være det i neste fireårsperiode. Med dette for å skape en trygghet for de som arbeider i kommunen i dag, sa hun. Skaaland syntes det var vågalt av KrF å gå ut med slike garantier, spesielt med tanke på kommunens økonomiske utfordringer og at den aller største posten på driftsbudsjettet er kommunale lønninger.

- Det viktigste for meg er at tjenestene bør være likeverdige, og det tror jeg kommunen klarer best selv, sa Gro Eskeland, som samtidig la til at for henne var det uaktuelt å se på privatisering av barnehage, skole eller helsetjenester. 

 

Økonomi
Skaaland og Strat var ikke helt enige når det gjelder kommunens tap av inntekter ved å redusere eiendomsskatten. Mens Tone Strat ikke hadde sansen for at kommunen mistet viktige inntekter for å tilby gode tjenester var Skaaland kjempeglad for at innbyggerne i bygda fikk redusert noe på skattetrykket. - Disse pengene innbyggerne sparer kan de bl.a. bruke på å investere i lokalt næringsliv og da vil kommunen få større skatteinntekter i form av næringsskatt, sa Skaaland. Strat kunne imidlertid ikke ser at denne argumentasjonen var særlig relevant, i alle fall ikke for hennes egen del.

 

- For å få flere inntekter til kommunen bør vi se nærmere på å selge en god del av kommunens eiendomsmasse, mente Skaaland. Det er ingen grunn til at kommunen skal eie så mange eiendommer som i dag. Siden vi ikke klarer å vedlikeholde de vi har godt nok, bør f.eks.gamle kommunale boliger selges til fordel for å bygge nye med støtteordninger fra Husbanken. Hvilke eiendommer det var snakk om å selge ble imidlertid ikke konkretisert.

 

Flyktningepolitikk
Både Tone Strat og Gro Eskeland var positive til å ta imot flere flyktninger, mens Skaaland mente at vi nå  burde si stopp, og heller la kommuner med bedre forutsetninger for å kunne tilby flyktningene arbeidsplasser ta imot disse.  - Vi har fått gode skussmål for hvordan vi integrerer flyktninger i Gjerstad, så jeg er positiv til at vi tar imot de flyktningene vi blir bedt om å ta i mot, sa Gro Eskeland. 

 

Nytt møte 6. juni
6. juni vil Inger Løite, AP og Steinar Pedersen, H, stille til debatt, også det på Bankplassen Kaffe og Skroll kl. 19.00.

 

Spørsmålsrunde på iGjerstad.no 
Som tidligere annonsert vil toppkandidatene bli utfordret av iGjerstad.no med en rekke spørsmål, som også noen av våre lesere har bidratt med. Kandidatene vil få 14 dager på å svare på ca. 40 spørsmål, der halvparten av dem er påstander der de må velge mellom faste svaralternativer. Forhåpentligvis vil dette kunne gi en liten pekepinn på hva ordførerkandidatene står for og hvordan de ønsker å prioritere om de blir valgt til bygdas neste ordfører. Svarene vil bli publisert etter loddtrekning blant de fem kandidatene, og alle kommer på nett i løpet av juni måned. 

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!