Fylkestinget skal 15. juni vedta handlingsprogram for fylkesveier. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com
Fylkestinget skal 15. juni vedta handlingsprogram for fylkesveier. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Posisjonen i Agder fylkesting er enige om handlingsprogram for fylkesveier

Posisjonspartiene i Agder fylkesting satser på økt trafikksikkerhet og tilbud for myke trafikanter i sitt forslag til handlingsplan for fylkesveier. 

For Gjerstads sin del vil forslaget medføre at fylkesveien mellom Korsen og Sandåkerhølen får en etterlengtet oppgradering i løpet av 2022. 

Handlingsprogram for fylkesveg 2022‒2024 er et grundig bearbeidet dokument for aktiviteten på samferdselsområdet de kommende årene. Saken skal endelig vedtas i fylkestinget 15. juni. Som følge av koronapandemien ble arbeidet satt på vent, til fordel for en fylkeskommunal tiltakspakke for koronapandemien. Investeringsrammen i Handlingsprogram for fylkesveg er basert på vedtatt nivå i økonomiplan for Agder fylkeskommune 2021‒2024. I tillegg er det tatt høyde for at forslaget til Nasjonal transportplan 2022‒2033, med en tilskuddsordning knyttet til forfall på fylkesveger og for næringsveger, vedtas av Stortinget i juni. Denne ordningen vil gi om lag 50 mill. kroner i økt økonomisk ramme. Dersom ordningen ikke vedtas, vil det få betydelig konsekvens for planlagt portefølje. Dette informerer posisjonspartiene i fylkestinget om i en pressemelding.

Følgende prosjekter er lagt inn i handlingsprogrammet:

 • Partiene er enige om at midler avsatt til Senumstad bru i Birkenes omfordeles til andre prosjekter ettersom vindkraftutbygger RWE AG ikke ønsker å gå videre med planer om ny bro basert på fylkestingets tidligere vedtak.
 • Prosjektene i tiltakspakken som er vedtatt i hovedutvalg for samferdsel videreføres. Flere anbud lyses ut før og etter sommeren 2021.
 • Det settes av 5 millioner som skal stimulere til økt sykkelbruk i sentrumsområder
 • Det settes av i overkant av 22 millioner ekstra, til sammen 52 millioner til strekningsvise utbedringer, hovedsakelig fv.42 vest for rv.9. Dette inkluderer også Skollabakken i Flekkefjord. Samferdselsutvalget må følge opp fordelingen på et senere tidspunkt.
 • Rundkjøring på Høvågveien x Dvergsnesveien i Kristiansand
 • Gange- og sykkel på Fjæreveien; Kryssen ‒ Egra i Grimstad
 • Gange- og sykkel, Njervesanden ‒ Nedre Njerve i Lindesnes
 • Fv 416 oppgradering mot Vegårshei
 • Fv 3694 utbedring Sandåkerbrua ‒ fv.418 i Gjerstad
 • Fv 410(Kystveien) tiltak mellom Barbu og Krøgenes i Arendal
 • Økt ramme med 1 million, Fv 3908 fortau Vesterøya, Kilura nord på Flekkerøya
 • Fylkeskommunalt bidrag, Bakke bru i Flekkefjord
 • Fv 456 GS Hølleveien, delprosjekt med ny avkjørsel til Linnegrøvan industriområde og ny undergang for sykkel.
 • Arbeidet med å redusere kostnader på rassikringsprosjekt, Havsåsen i Lyngdal fortsetter, og kan realiseres med kommunale og statlige bidrag.
 • Revesandveien i Arendal skal utredes. Egen sak fremlegges samferdselsutvalget
 • FV. 3820 fra Rv.9 mot sentrum i Valle legges til oversikten over prosjekter som kan igangsettes med kommunale bidrag og økte rammer.

 

Fylkeskommunen har begrenset med midler tilgjengelig. EU sitt såkalte «tunelldirektiv» som inneholder tunelloppgraderinger på 4 tunneler i fylket innen utgangen av 2024 binder 160 millioner kroner av handlingsrommet.

I tillegg til de nevnte prosjektene settes det av:

 • 100 millioner til kritisk forfall på fylkesveiene
 • 59 millioner til trafikksikkerhet og rekkverk
 • 39 millioner til skredsikring
 • 32,5 millioner til Sykkelbyene Arendal, Grimstad, Farsund og Mandal i Lindesnes kommune.
 • 30 millioner til kollektivtiltak


Christian Eikeland (FrP) er leder avsamferdselsutvalget
i Agder fylkeskommune. Foto: AFK.

- Innenfor et trangt handlingsrom, så skal vi kunne igangsette viktige prosjekter i årene fremover. For FrP har det vært viktig at hele fylket skal ha aktivitet i årene som kommer, og arbeidet med å trygge skoleveiene, fjerne flaskehalser for næringslivet og trafikksikkerhet kan fortsette. Jeg registrerer at opposisjonen etterlyser tiltak som kan møte tiden etter pandemien. Dette forslaget vil bidra til sysselsetting for mange i bygg- og anleggsbransjen , sier leder av samferdelsutvalget, Christian Eikeland (FrP).

- For Høyre er det viktig å ta hele Agder i bruk samtidig som vi jobber målrettet for å redusere utslipp av klimagasser. Gjennom dette handlingsprogrammet får vi til mye innenfor stramme økonomiske rammer, både når det gjelder trafikksikkerhet, tilrettelegging for gående og syklende og næringstrafikken i fylket, sier Harald Fauskanger Andersen (H), saksordfører for saken i fylkestinget.

- KrF ønsker å satse på trygge veier for innbyggerne på Agder. Det er viktig for oss at barn kan ferdes på trygge skoleveier, og at veiene er trygge sykle på for å øke andelen barn og voksne som bruker sykkel som fremkomstmiddel. Samtidig er vi også  opptatt av å legge til rette for næringsvirksomhet i hele Agder ved å bygge og utbedre veinettet for å fjerne flaskehalser, sier Janne Nystøl, gruppeleder i KrF.

 

-Venstre satser sterkt på tilrettelegging for syklende, både i byer og i distriktene. Trygge skoleveier, kollektivtiltak og økt sykkelbruk er Venstre sine fokusområder. Samtidig er det viktig å hente igjen kritisk forfall på fylkesveiene og strekningsvise utbedringer, innenfor det økonomiske handlingsrommet fylket kan håndtere, sier Beate Marie Johnsen, gruppeleder i Venstre.

 

- For Pensjonistpartiet er det viktig med god trafikksikkerhet og særlig trygge skoleveier. Barna er vår fremtid, derfor er det svært viktig å trygge dem. Vedlikehold av eksisterende veier er noe vi også bør prioritere, sier Ingebjørg Godskesen i Pensjonistpartiet.

Flere saker

Ordfører Inger Løite delte ut premier til vinnerlaget fra 7. klasse, som vant pizza til hele klassen.

Kreative ungdommer på Abel skole

På lørdag er det klart for årets Gjerstadmarsj. Illustrasjon: Depositphotos.com

Gå Gjerstadmarsjen på lørdag

Apotek1 på Brokelandsheia. Arkivbilde.

Venter vaksineboom på apoteket

Mikkel fra Broiler tester ut eksklusive grillspyd fra Eurospar Brokelandsheia.

Mikkel fra Broiler testet ut gourmetkjøtt fra Tore & Co

3 av 4 deltakere fra Gjerstad i NM-rulleskiskyting på Lillehammer denne helgen. Foto: GIL

NM i rulleskiskyting på Lillehammer

Har du lyst til å spille med denne gjengen? Bli med 16. og 17. oktober. Foto: Privat.

Har du lyst til å spille/synge i band?

Små og store idrettsutøvere kan igjen starte opp med vanlige treninger og konkurranser igjen. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

- Hurra, idretten har gjenåpnet!

149 abonnenter på det kommunale vannverket i Gjerstad har ikke installert vannmåler. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

149 abonnenter i Gjerstad har fortsatt ikke installert vannmåler