Kommunestyret vedtok retningsliinjer for kommunalt koronatilskudd

Ordfører Inger Løites initiativ om å etablere en tilskuddsordning til bedrifter som har hatt spesielle koronautfordringer ble torsdag kveld behandlet i kommunestyret.

I debatten om retningslinjene for tildeling av støtte kom det i møtet frem flere betenkeligheter som til slutt endre en del på formannskapets innstilling til disse. Både Anette Kveim (Sp) og Steinar Pedersen (H) fremmet endrings- og tilleggsforslag til retningslinjene.

- I Senterpartiet mener vi at de som skal kunne søke støtte må ha kontoradresse i Gjerstad kommune. Bedriftene må levere skatteattest som ikke er eldre enn en måned og de kan ikke være under konkursbehandling, foreslo Anette Kveim bl.a. i sitt innlegg. 

Steinar Pedersen hadde flere av Kveim sine punkter på sin liste, og støttet derfor hennes forslag til endringer. I tillegg ønsket han bl.a. å ha med at bedriftene som søker støtte fra ordningen må forevise regnskap for 2019 og vise til aktuell omsetningssvikt de siste tre månedene i år sammenlignet med i fjor. Han ønsket også å få med opplysninger om hva tilskuddet er tenkt å bidra til for bedriften.

 

Følgende retningslinjer for ordningen ble til slutt enstemmig vedtatt:

1. Kommunestyret vedtar å etablere en midlertidig kommunal tilskuddsordning for bedrifter med kontorkommune i Gjerstad.

2. Søknader behandles etter følgende prosess og retningslinjer:

 • Søknader tas imot av kommunedirektøren som innstiller i saken i samarbeid med næringssjefen. Næringsutvalget fatter vedtak i alle saker. 
   
 • Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak som bidrar til å opprettholde og/eller styrke lokale bedrifter på områder som de nasjonale og regionale tiltaks- og kompensasjonspakkene i forbindelse med koronasituasjonen ikke dekker
   
 • Prosjekter som samtidig bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene, eller på annet vis redusere klimagassutslipp, skal prioriteres.
   
 • Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. Unntak gjelder bedrifter med kontorkommune i Gjerstad som er direkte rammet av koronasituasjonen, der de nasjonale kompensasjonspakkene ikke treffer, og der et eventuelt tilskudd ikke har konkurransevridende effekt.
   
 • Både enkeltbedrifter, sammenslutninger av bedrifter, offentlige aktører, frivillige lag og foreninger, stiftelser kan søke om midler til næringsfremmende tiltak på områder som dekker intensjonen skissert over. Bedrifter som søker må legge frem skatteattest, ikke eldre enn en måned. Bedrifter som er under konkursbehandling kan ikke søke midler.
   
 • Maksimalsats for tilskudd til enkeltaktører settes til kr 200 000,-, mens det for sammenslutninger av bedrifter eller tiltak i offentlig regi kan gis tilskudd på opptil kr 400 000,-
   
 • Søkere sender inn standardisert digitalt søknadsskjema via kommunens webside. Søknadsskjema må inneholde tall for siste tre måneders omsetning målt mot samme periode som i fjor. Årsregnskap 2019 må ligge ved søknad. Søknad må også inneholde hva tilskuddet er tenkt å bidra til for bedriften. Mottaker av tilskuddet følges opp av næringssjefen.
   
 • Alle tildelinger er offentlige.
   
 • Tilskudd gis under bagatellstøtteregelverket i EØS avtalen. Samlet offentlig støtte, herunder støtte fra tilskuddsordningen, skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.
   
 • Godkjent timesats for egeninnsats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr.
   
 • Àkonto utbetaling kan etter anmodning utbetales med maksimum 50% av tildelte midler når prosjektet er startet opp. Resterende beløp kan utbetales når prosjektet er gjennomført som omsøkt, og en gjennomføringsrapport er levert inn og godkjent.
   
 • Tilskuddsordningen gjelder frem til 31.12.20. Dersom midlene ikke er brukt opp, og det er aktuelt å videreføre ordningen i 2021, må dette tas høyde for i budsjettprosessen for 2021.
   
 • Våren 2021 skal effekten av tilskuddsordningen og tilfanget av søknader evalueres.

 

 

3. Midlene til tilskuddsordningen tas fra disposisjonsfond. I driftsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer: Rammen for ansvar 15 Felles økes med kr 2.000.000 Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 2.000.000

 

4. Søknadsfrister er 1. juli og 1. september 2020

Flere saker

Kommunen oppfordrer alle til å bruke munnbind ved handling på Brokelandsheia. Illustrasjon: Depositphotos.com

Kommunen oppfordrer til bruk av munnbind på Brokelandsheia

Vegårshei overrasker i sexundersøkelse. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Vegårshei blant de mest kinky tettstedene i landet - Gjerstad blant de kjedeligste

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Nye koronaråd i Gjerstad - oppdatert lørdag 23. januar

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Kjell Hans Dalane er tremenning til den kommende energiministeren i USA. Foto: Facebook

Kjell Hans Dalane er tremenning til den nye energiministeren i USA

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle av Covid-19 i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Nytt smittetilfelle i Gjerstad

Jennifer Mulhern Granholm (t.h) har slekt fra Gjerstad. Fotomontasje: Torgrim Landsverk

President Biden velger energiminister med gjerstadblod i årene

Ordfører Inger Løite. Arkivbilde.

Oppdatert korona-info fra kommunen