Ordfører Inger Løite. Arkivbilde
Ordfører Inger Løite. Arkivbilde

- Gjerstad kommune samarbeider med Nye Veier AS

" Det som er ute til høring nå er et planområde og ikke en bestemt veitrasé." 

 // Ordfører  Inger Løite og rådmann Torill Neset.

Vi viser til oppslag i AAB den 1.12.  og 4.12. angående ny E-18 trasé gjennom Brokelandsheia og finner det nødvendig å korrigere noe.

 

Det er på ingen måte blitt mindre viktig for Gjerstad at ny trase for firefelts E18 må ligge i tilknytning til dagens trase gjennom Brokelandsheia. Vi ser det som absolutt nødvendig å ha et konstruktivt samarbeid med Nye Veier som må preges av gjensidig respekt for hverandres ønsker og behov. Bare slik kan vi finne de beste løsningene for nye E- 18 gjennom Brokelandsheia. Det er også viktig for Gjerstad, som i alle de andre kommunene, at samfunns- og næringsutvikling inkludert arbeidsplassutvikling ikke må stoppe opp i denne prosessen.

 

Det ser for øvrig ut som det kan være nødvendig å minne om at det som er ute til høring nå er et planområde  og ikke en bestemt veitrasé. Planområdet slik det nå fremstår i planprogrammet omfatter hele nærings- og boligområdet både på øst- og vest-siden av dagens E18 i flere hundre meters bredde. Hvis vi skulle ilegge bygge- og deleforbud i planområdet slik det foreligger nå ville man i praksis legge beslag på all næringsutvikling i området fram til kommunedelplan og reguleringsplan for ny E18 er ferdig og vedtatt av kommunestyret. All utvikling ville stoppet opp i lang tid fremover.

 

Vi er meget bekymret over ringvirkningene som dette ville ha medført for det svært sårbare arbeidsmarkedet i kommunen og hele østregionen. Kommunen prioriterer særdeles høyt å støtte opp under eksisterende næringsvirksomhet og nyetableringer. Nye Veier ber i brev til Gjerstad kommune oss «om å vurdere andre løsninger for utbygging i området». Vi har derfor bedt om et møte med dem for å drøfte dette. Når antall mulige veilinjer innenfor planområdet/korridoren er blitt færre, slik som gjennomgått på møte med Gjerstad kommune nå i slutten av november, håper kommunen det er mulig å komme frem til et smalere planområde gjennom næringsområdet på Brokelandsheia.

 

Vi har for flere år siden solgt næringsareal til utbygger og ga i september i år tillatelse til opparbeidelse av et næringsbygg. Utbygger hadde da lagt ned store summer i grunnarbeid og infrastruktur. Utbygger deltok også i dialogmøte med Nye Veier i juni 2018, og spurte da om utbyggingen ville komme i konflikt med ny E-18, men fikk beskjed om at de kunne forholde seg til kommunens reguleringsplan for området. Hadde kommunen ikke innvilget byggetillatelsen ville vi satt utbygger i en meget vanskelig situasjon. Det er viktig for oss som kommune å framstå forutsigbare for etablerere og næringsdrivende på Brokelandsheia.

 

Da byggetillatelsen ble gitt var kommunen enda ikke kjent med at enkelte av Nye Veiers foreslåtte veilinjer kunne komme i nærheten av det omsøkte bygget. I tidligere møter har vi vært vist eksempler på veilinjer som har rettet ut kurven på andre siden av dagens E18, på østsiden. Naturligvis har ikke Gjerstad kommune gitt tillatelse til et bygg «midt i firefelts E18» slik AAB skriver.

 

Vi vil presisere at Gjerstad kommune fortsatt ønsker et konstruktivt samarbeid med Nye Veier slik at vi i fellesskap kan finne de beste løsningene både for vei og samfunns- og næringsutvikling i regionen vår.

 

Inger Løite, ordfører i Gjerstad kommune.
Torill Neset, rådmann i Gjerstad kommune.

Flere saker

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier