Kommunen er på tilbudssiden med tomter i Enghola boligfelt på Mostad. Arkivbilde.
Kommunen er på tilbudssiden med tomter i Enghola boligfelt på Mostad. Arkivbilde.

Foreslår 200 000 i rabatt på boligtomter i forbindelse med E18-utbygging

Formannskapet skal neste uke drøfte om det skal gis rabatter på tomteprisene for alle som får innløst sine eiendommer i forbindelse med bygging av ny E18 gjennom kommunen. 

Følgende står å lese i saksdokumentene:

Bakgrunn for saken: (Fakta)
Da reguleringsplan for Mostad boligfelt ble ferdigstilt i 2019 måtte tomteprisene fastsettes. Formannskapet vedtok i møte 14.05.2019 at det skulle legges frem ny sak for fastsetting av tomtepriser for hele kommunen. Ut fra det som ble referert fra diskusjon i formannskapet forstod vi det slik at holdningen var at prisene rundt Brokelandsheia burde være høyere enn i øvre del av bygda.

Det ble gjort et grundig arbeid, der vi så på tomteprisene i hele Gjerstad, inkludert Lindvollheia. Det ble ut fra skjønn, kostnader i forbindelsen med tilrettelegging av tomter/boligområder og andre kjente forhold, laget et forslag til vedtak for prissetting av de ledige tomtene i bygda.

 

Det er nå kommet signal fra politisk hold om at en bør se på tomteprisene på nytt. Dette på bakgrunn av at ny E18-trasé vil komme i konflikt med boligbebyggelse som vil bli krevd innløst. I den forbindelse er kommunedirektøren bedt om en sak om hvordan kommunen kan bidra til å legge til rette for at de aktuelle oppsittere kan etablere seg på nytt og beholdes som innbyggere i Gjerstad.

 

Vurderinger
Administrasjonens forslag til prisfastsetting ble så langt som råd vurdert utfra selvkostregnskapet ved utbyggingen. Målet har vært å få dekket de grunnlagsinvesteringene vi har hatt ved utbygging av feltene. Administrasjonen er av samme oppfatning nå og mener de vedtatte tomteprisene er fornuftige.

Eksempel på boligpriser i nabokommune (Vegårshei).
Djuptjennhaugen boligfelt: Tomtepris fra kr 290 000,- (820 kvm) til kr 690 000,- (1080 kvm).
Mauråsen (Myra): Tomtepris fra kr 362 000,- til 555 000,- (Tomtene er fra 1100 kvm til 1900 kvm)
I tillegg kommer påkoblingsavgift til vann og kloakk: kr 33 000,- inkl. mva. Oppmålingsgebyr: kr 19 300,- for tomt inntil 2000 kvm. Tinglysing matrikkelbrev: kr 540,- Tinglysing skjøte: kr 585,- Dokumentavgift på 2,5 % av tomtepris.

På Lindvollheia ligger prisen for eneboligtomt fra kr 475 000,- til 592 000,-. Våre tomter er fra ca. 1200 kvm til 1500 kvm. I denne prisen ligger ferdig oppmålt tomt. Vi har i tillegg redusert pris for påkobling av vann og avløp med kr 500,- for vann og kr 500,- for avløp. Ellers er det samme utgift som Vegårshei for tinglysing og dokumentavgift.

Ut fra denne sammenligningen vurderes det ikke slik at Gjerstad kommune har for dyre tomter sett i forhold til beliggenhet nær Brokelandsheia og ny E18. Tomtene her vil kunne bli enda mer attraktive ved nedkortet reisetid når ny E18 står ferdig.

 

I stedet for å redusere tomteprisene i Lindvollheia boligfelt, vurderer kommunedirektøren at det kan være et alternativ å gi et prisavslag, for eksempel kr 200 000, på tomteprisen i en viss tidsperiode, f. eks. til 31.12.2025, til de oppsitterne som mister sin bolig i forbindelse med utbyggingen av E18, og som vil kjøpe tomt av kommunen for å etablere seg på nytt i Gjerstad. Dette kan da eventuelt gjelde for alle ledige eneboligtomter som Gjerstad kommune kan tilby, også i Enghola på Mostad (ut over de første to tomtene som tidligere er vedtatt kan selges til 50% av tomteprisen). Dette vil ha som økonomisk konsekvens for kommunen noe redusert inntekt på tomtesalg, men på den annen side er det verdifullt å beholde innbyggerne i bygda.

 

Dersom kommunen i tillegg skulle gi en form for «etablerertilskudd» til de berørte som kjøper annen bolig på det åpne markedet i Gjerstad, vil dette måtte gå over driftsbudsjettet, kommunedirektøren finner ikke å kunne foreslå det.

 

Konklusjon
Prissettingen av boligtomtene bør være forutsigbare i løpet av året. Gebyrreglementet blir normalt regulert ved budsjettbehandlingen. Det foreslås at tomteprisene holdes uendret, men at det innføres en tidsavgrenset ordning med prisavslag for oppsittere som mister sin bolig i forbindelse med utbygging av ny E18. 

Saken skal først drøftes i formannskapsmøtet 13. oktober. Endelig behandling finner sted i kommunestyremøtet 29. oktober.

Flere saker

Ordfører Inger Løite

Video: Ordføreren informerer om retningslinjene for nasjonaldagen

Fra veien mellom Korsen og Sandåkerhølen. Foto: Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune

Innstiller på utbedring av Auslandsveien i 2022

Økonomisjef i Gjerstad kommune, Espen Grimsland. Arkivbilde.

- Hva hadde Gjerstad vært uten store og viktige investeringer?

Torbjørn Urfjell. Arkivbilde

Torbjørn Urfjell har fått ny direktørstilling i Oslo

HM. Kong Harald fikk en rundtur med snutebussen til Henning Aasbø i 2015. Arkivbilde.

Sørger for "kongetransport" av eldre i 17.mai-toget

Er du mellom 16 og 18 år, og har lyst på en sommerjobb i Gjerstad kommune?  Foto: Astrid H. Bråten

Ledige sommerjobber for ungdom

Økte råvarepriser gir bedre muligheter for lønnsom skogsdrift. Foto: AT Skog

Økende potensial for skogsdrift i Gjerstad.

Einar Bilstad fra Foss Eik Mek. verksted og Tor Kjetilson Moe i CEG.  Foto: Privat.

CEG kjøper Foss-Eik Mek Verksted AS