Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.
Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland

- Jeg har en bakgrunn i administrasjon og regnskap som kan komme godt med i en utfordrende periode som vil komme.

 // Gro Eskeland, ordførerkandidat i Gjerstad (Sp)
 

Navn: Gro Eskeland
Alder: 38 år
Yrke: Regnskap og administrasjon hos hjelpemiddelfirma Cognita

Hvorfor ønsker du å bli ordfører i Gjerstad?
Jeg ønsker å drive Senterpartipolitikk.

 

Hvilke av dine egenskaper vil passe til et slikt verv?.
Jeg har politisk erfaring. Jeg har en bakgrunn i administrasjon og regnskap som kan komme godt med i en utfordrende periode som vil komme.  Jeg er rolig samtidig som jeg liker å ta nye utfordringer.

Hvordan ønsker du som ordfører å kommunisere med bygdas innbyggere?
Jeg ønsker å ha lav terskel for at folk tar kontakt, gjerne stikker innom kontoret, slik at jeg kan være en god «ambassadør».

Hva er din visjon/målsetting for Gjerstad i neste fireårsperiode?
Senterpartiet vil at bygda vår skal være et godt sted å vokse opp, bosette seg og skape noe.

Samfunnsutvikling
På hvilken måte kan du bidra til positiv omdømmebygging av Gjerstad?
Jeg tror det er viktig å fremsnakke Gjerstad, være klar over problemene, men fokusere på å finne løsninger.
 

Bør Gjerstad kommune prioritere økt satsing på øvrebygda? I så fall på hvilken måte?
Jeg mener at hele bygda er viktig. Det er viktig å se bygda under ett.
 

Kommunen har etablert et nytt boligfelt på Mostad. Hva vil du som ordfører gjøre om feltet ikke blir bebygd innen overskuelig fremtid?
Det er viktig å tilrettelegge slik at tomtene er interessante fra begynnelsen av.

 

Vil du foreslå et program for opprustning av kommunale veier? Hvis ja, hvordan bør dette finansieres?
Gjerstad kommune bør fortsette sin kontinuitet i vedlikehold av veier. Det bør lages en vedlikeholdsplan.

 

Kommunestruktur
Vil du som ordfører ta initiativ til ny dialog med nabokommunene om kommunesammenslåing i neste periode? 
Det initiativet må komme utenifra. Jeg kan ikke se for meg at flere fattige kommuner gjør oss rike. Gjerstad vil da fort bli en utkant.

 

Bør spørsmålet om en evt. ny kommunestruktur avgjøres av en folkeavstemning, eller er du som ordfører beredt til sammen med kommunestyret å ta en slik beslutning?
Innbyggerne skal bli hørt før en avgjørelse blir gjort.

Oppvekst og levekår
Har du noen tanker om gode tiltak du ønsker å iverksette for barn og unge i bygda?
Det er viktig å ha et variert fritidstilbud for ulike aldere for å unngå utenfor skap. Senterpartiet ønsker å fortsette med gode prosjekter som drives innen skole og barnehage.
 

«Tidlig innsats» er ofte brukt begrep. Nevn ett konkret tiltak du vil iverksette for tidlig innsats i Gjerstad.
Det viktigste er å gode rammer for barnehage i Gjerstad. Det er viktig å ha fokuset så tidlig som mulig, da kan man raskt sette inn tiltak.

Kommunen har mange fattige barnefamilier.  Bør kommunen engasjere seg mer i dette, og i så fall hvordan?
Utfordringene for barn og familier med lavinntekt er ofte sammensatte og krever fokus fra mange aktører over tid.
 

Gjerstad scorer under landsgjennomsnittet på levekår. Hvordan mener du vi kan vi snu denne trenden?
Det må arbeides kontinuerlig og langsiktig med levekårsproblematikk for å se resultater av det. Det er viktig å bekjempe sosial ulikhet ved legge til rette for aktiviteter for barn og unge, fortsette fokuset på tidlig innsats og hjelpe mennesker ut i arbeid.
 

Helse og omsorg
Er du positiv til private omsorgstjenester i kommunen? Hvis ja, på hvilke områder? Hvis nei, hvorfor ikke?
I utgangspunktet nei. Det viser seg i mange sammenhenger at kommunen mister kontroll og oversikt. Senterpartiet ønsker at lovpålagte tjenester skal være et likeverdig tilbud.

 

Antall eldre i norske kommuner øker og dermed også behovet for omsorgstjenester. Hvordan bør Gjerstad forberede seg på dette?
Senterpartiet ønsker at det gode arbeidet skal fortsette. Mange ønsker å bo lenger hjemme, og da er det viktig med nok personalressurser og ta i bruk nye og gode velferdsteknologiløsninger.

Økonomi
I hvilken enhet (unntatt administrasjonsenheten, som i den store sammenhengen representerer en liten del av totalbudsjettet) ser du et potensial for innsparinger/effektivisering?
Kommunestyret er i gang med en prosess og vi avventer resultatet av ad hoc utvalget.
 

Ser du noen muligheter for å øke kommunale inntekter?
For å øke kommunale inntekter er vi avhengig av flere arbeidsplasser og økt tilflytting. Dette gir skatteinntekter og inntekter ved arbeidsgiveravgift.

 

Er det aktuelt for deg å vurdere salg aksjer i Agder Energi for å kompensere for tapte inntekter i årene som kommer?
Nei

 

Hvilke investeringer mener du kommunen bør gjøre i kommende fireårsperiode?
Jeg mener at noen av disse investeringene er noe avhengig av resultatet til ad hoc utvalget.

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:

"Rammene til kommunale enheter vil måte reduseres de neste fire årene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Innbyggerne i Gjerstad må forvente et redusert kommunalt tjenestetilbud i årene som kommer

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Antall ansatte i kommunen må reduseres fra dagens nivå"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

"Gjerstad må slå seg sammen med andre kommuner for å klare å levere gode nok tjenester"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

X

 

 

 

"Pga. lave fødselstall framover bør Gjerstad kommune legge ned en av barnehagene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

 

"Spesialundervisning i ungdomsskolen bør reduseres til fordel for økt innsats de første skoleårene"
Kandidaten ønsket ikke å svare på dette spørsmålet

 

"Gjerstad kommune bruker for lite penger på kultur og fritidstilbud"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Kommunen må prioritere bedre vedlikehold av egne bygg"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Jeg vil prioritere reduksjon av eiendomsskatten i kommende periode"
Kandidaten ønsket ikke å svare på dette spørsmålet

 

"Kommunen bør tilby flere lærlingeplasser enn i dag"
Kandidaten ønsket ikke å svare på dette spørsmålet

 

"Det er bedre å satse på ett sterkt sentrum i bygda enn to halvgode"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

 

"Kommunale boligtomter kan selges rimeligere i øvrebygda enn i ytrebygda"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Å bruke penger på markedsføring av næringsområder og boligtomter er fornuftig"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

 

"Det bør stilles større krav til mottakere av sosiale ytelser"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Kommunen bør prioritere tiltak for «uorganisert» ungdom fremfor etablert virksomhet"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

 

"Lag og foreninger må kunne klare seg uten økonomisk støtte fra kommunen"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Likestilling er en stor utfordring i Gjerstad"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Kommunens ansatte skal få mulighet til å videreutdanne seg etter eget ønske"
Kandidaten ønsket ikke å svare på dette spørsmålet

 

 

Flere saker

Vassendgutane er igjen klare for Gjerstad LIVE. Arkivbilde

Satser på ny utgave av Gjerstad LIVE 1.mai i år

Tore og Bjørn i ferd med å produsere lavkarbo-pølser på Eurospar Brokelandsheia.

Eurospar Brokelandsheia introduserer "slankepølser"

Kim Akselsen har store planer for utvikling av næringsareal på Hestemyr i Risør.

Gjersdøling satser på næringsutvikling i Risør

Nå er det ekstra gode priser på materialpakker hos Gryting Trelast. Foto: Facebook.

Gryting Trelast har nyttårsrydding på lageret

Marit Rønningen ble den første som fikk koronavaksine i Gjerstad. Foto: Inger Løite.

Marit (90) fikk den første koronavaksinen i Gjerstad

Vaksineringen av Gjerstads innbyggere er under forberedelse. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Info om koronavaksinering i Gjerstad

Flaskeinnsamlingen til polentur må utsettes pga. koronarestriksjoner. Illustrasjonsbilde.

Oppfordrer folk til å spare på tomflaskene til etter 18. januar

Salg av vin øker mer enn salg av brennevin viser årets omsetningstall fra vinmonopolutsalget på Brokelandsheia. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Solgte 170 000 liter på Brokelandsheia i 2020