Tone Helene Strat er Kristelig folkepartis ordførerkandidat i Gjerstad.
Tone Helene Strat er Kristelig folkepartis ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for KrF - Tone Helene Strat

- Menneskeverdet er grunnleggende for KrF, ut ifra det perspektivet vil jeg ta politiske avgjørelser.

// Tone Helene Strat, ordførerkandidat i Gjerstad (KrF)

Navn: Tone Helene Strat
Alder: 59
Yrke: fylkessekretær

Hvorfor ønsker du å bli ordfører i Gjerstad?  
- Jeg har lyst å være med å styre kommunen de neste 4 år. Menneskeverdet er grunnleggende for KrF, ut ifra det perspektivet vil jeg ta politiske avgjørelser.

 

Hvilke av dine egenskaper vil passe til et slikt verv?
- Jeg er pålitelig, har evnen til å samarbeide, er løsningsorientert,  har evnen til å trekke de store linjene og samtidig se de små sakene. Jeg er omsorgsfull og liker å være sammen med mennesker i alle aldre.

Hvordan ønsker du som ordfører å kommunisere med bygdas innbyggere?
- Prøve å stille opp på arrangementer, og være der folk er. Være lett tilgjengelig på telefon, sosiale medier og på kommunehuset. Jeg er bevisst på ombudsrollen min som politiker. Derfor viktig med dialog.
 

Hva er din visjon/målsetting for Gjerstad i neste fireårsperiode?
- Sammen for et varmere samfunn. Og så liker jeg visjonen til Gjerstad kommune: Best når det gjelder!

Samfunnsutvikling
På hvilken måte kan du bidra til positiv omdømmebygging av Gjerstad?
- Snakke om alt det positive i Gjerstad, være imøtekommende. Løfte frem enkeltpersoner, organisasjoner m.fl. når de gjør det bra, og vise at her i kommunen står vi sammen og gleder oss med hverandre. Vise at jeg er stolt av å representere den flotte kommunen vår!

 

Bør Gjerstad kommune prioritere økt satsing på øvrebygda? I så fall på hvilken måte?
- Ja.  Bl.a: - tomter til både husbygging og hytter. - Historielaget sin overtagelse av hovedhuset på Holmen gård gir mulighet til aktiviteter/arrangement.  

 

Kommunen har etablert et nytt boligfelt på Mostad. Hva vil du som ordfører gjøre om feltet ikke blir bebygd innen overskuelig fremtid?
- I løpet av 2020 vil jeg se på  om vi har gjort nok for å markedsføre boligfeltet og peke på de kvaliteter vi har i kommunen vår. Må vurdere om vi har vært nok på offensiven.

 

Vil du foreslå et program for opprustning av kommunale veier? Hvis ja, hvordan bør dette finansieres?
- Jeg kjenner ikke til detaljert hva som er dagens situasjon. Finansiering: Flere innbyggere og mer næringsliv vil gi kommunen flere skatteinntekter.

 

Kommunestruktur
Vil du som ordfører ta initiativ til ny dialog med nabokommunene om kommunesammenslåing i neste periode?
- Ja. Men det gi Gjerstad store fordeler før jeg anbefaler en sammenslåing. Et større fylke vil kreve større kommuner som har styrke og kan konkurrere om nyetableringer, ta ansvar og flere oppgaver. Vi i øst trenger en «sterk motor». Ellers blir vi en liten utkant.

 

Bør spørsmålet om en evt. ny kommunestruktur avgjøres av en folkeavstemning, eller er du som ordfører beredt til sammen med kommunestyret å ta en slik beslutning?
- Vi må ha folkemøter! Folkeavstemninger ikke bindende. Folkemøter vil gi kommunestyret synspunkter på saken. Det er viktig.

 

Oppvekst og levekår
Har du noen tanker om gode tiltak du ønsker å iverksette for barn og unge i bygda?
- Støtte opp om det frivillige tilbudet som er i dag. Passe på at det er variert og at det er noe for alle.

«Tidlig innsats» er ofte brukt begrep. Nevn ett konkret tiltak du vil iverksette for tidlig innsats i Gjerstad.
- Koordinator fra fødselen av til familier som får et barn som krever litt ekstra.

Kommunen har mange fattige barnefamilier.  Bør kommunen engasjere seg mer i dette, og i så fall hvordan?
- Glad for fritidskortet for 6-18 år som kommer, det gir alle mulighet til å bli med.

Gjerstad scorer under landsgjennomsnittet på levekår. Hvordan mener du vi kan vi snu denne trenden?
- Her kan vi gå sammen med nabo-kommunene og finne løsninger sammen og hjelpe hverandre. Det er lettere å få til flere skoletilbud i videregående en i en liten kommune.

Helse og omsorg
Er du positiv til private omsorgstjenester i kommunen? Hvis ja, på hvilke områder? Hvis nei, hvorfor ikke?
- Private omsorgstjenester er ok. Men det er ikke aktuelt å si opp kommuneansatte for å legge tjenester ut på anbud. Kommunestyret skal være en god arbeidsgiver, og være sitt ansvar bevisst.

 

Antall eldre i norske kommuner øker og dermed også behovet for omsorgstjenester. Hvordan bør Gjerstad forberede seg på dette?
- Det er ikke sikkert at behovet for økt omsorgstjenester er like stort som økningen i antall eldre! God dialog med eldre, pensjonistforeningen m.fl. Tenke nytt. Godt samarbeid med de som jobber med de eldre i dag og kjenner best hvordan situasjonen er.

 

Økonomi
I hvilken enhet (unntatt administrasjonsenheten, som i den store sammenhengen representerer en liten del av totalbudsjettet) ser du et potensial for innsparinger/effektivisering?
- Har ikke kommunestyret allerede sett på dette da? Og ny felles 1-10 skole er effektivisering.

 

Ser du noen muligheter for å øke kommunale inntekter?
- Flere innbyggere og mer næringsliv, gir mer skatteinntekter.

 

Er det aktuelt for deg å vurdere salg aksjer i Agder Energi for å kompensere for tapte inntekter i årene som kommer?
- Det er ikke aktuelt.

 

Hvilke investeringer mener du kommunen bør gjøre i kommende fireårsperiode?
- Vi har meget høy lånegjeld pr innbygger i forhold til mange andre kommuner. Det er ikke anledning til store innvesteringer i neste periode.

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:

"Rammene til kommunale enheter vil måte reduseres de neste fire årene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Innbyggerne i Gjerstad må forvente et redusert kommunalt tjenestetilbud i årene som kommer"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Antall ansatte i kommunen må reduseres fra dagens nivå"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Gjerstad må slå seg sammen med andre kommuner for å klare å levere gode nok tjenester"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Pga. lave fødselstall framover bør Gjerstad kommune legge ned en av barnehagene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Spesialundervisning i ungdomsskolen bør reduseres til fordel for økt innsats de første skoleårene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Gjerstad kommune bruker for lite penger på kultur og fritidstilbud"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Kommunen må prioritere bedre vedlikehold av egne bygg"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Jeg vil prioritere reduksjon av eiendomsskatten i kommende periode"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Kommunen bør tilby flere lærlingeplasser enn i dag"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Det er bedre å satse på ett sterkt sentrum i bygda enn to halvgode"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Kommunale boligtomter kan selges rimeligere i øvrebygda enn i ytrebygda"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Å bruke penger på markedsføring av næringsområder og boligtomter er fornuftig"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Det bør stilles større krav til mottakere av sosiale ytelser"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Kommunen bør prioritere tiltak for «uorganisert» ungdom fremfor etablert virksomhet"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Lag og foreninger må kunne klare seg uten økonomisk støtte fra kommunen"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Likestilling er en stor utfordring i Gjerstad"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Kommunens ansatte skal få mulighet til å videreutdanne seg etter eget ønske"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

Flere saker

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia