Steinar Pedersen er Høyres ordførerkandidat i Gjerstad.
Steinar Pedersen er Høyres ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for Høyre - Steinar Pedersen

- For meg er det avgjørende å få med de ansatte på laget helt fra starten i omstillingsprosesser.

// Steinar Pedersen, ordførerkandidat i Gjerstad (Høyre)

Navn:    Steinar Pedersen
Alder:    50
Yrke:     Selvstendig næringsdrivende

Hvorfor ønsker du å bli ordfører i Gjerstad?
Jeg har lyst til å være med og bidra. Jeg tror jeg kan gjøre en forskjell i hvordan kommunen leverer tjenester til innbyggerne, fordi jeg tenker annerledes.
 

Hvilke av dine egenskaper vil passe til et slikt verv?
Jeg har lang erfaring med omstrukturering av selskaper for å få til en mer effektiv drift. For meg er det avgjørende å få med de ansatte på laget helt fra starten i omstillingsprosesser. Trivsel på arbeidsplassen er avgjørende for å lykkes. Dette krever en ledelse som evner å samarbeide og kommunisere med de ansatte.

Hvordan ønsker du som ordfører å kommunisere med bygdas innbyggere?
Jeg er alltid tilgjengelig og kontoret vil alltid være åpent for alle. Jeg ser at det er viktig å komme frem i media for å få frem budskapet en ønsker å få ut. Sosiale medier er blitt en viktig arena for å få ut informasjon til alle og vil derfor også bli brukt. Dette er et område jeg må bli bedre på og vi er i gang med dette i vårt parti.

Hva er din visjon/målsetting for Gjerstad i neste fireårsperiode?
At vi klarer å skaffe 25 nye arbeidsplasser hvert år i perioden. At vi har fått til en langsiktig plan for eldreomsorgen slik at vi slipper å ta sakene på kort varsel uten at vi helt ser helheten. Vi skal omorganisere PLO slik at de ansatte blir fornøyd og skryter av sin arbeidsplass til andre som igjen vil sikre rekruteringen for fremtiden. Vi skal gjøre endringer samfunnsenheten slik at den blir mer effektiv for fremtidige oppgaver. Jeg vil aktivisere kommunestyremedlemmene. Og sist, men ikke minst få frem alt det som er positivt i kommunen, for det er mye bra her.

Samfunnsutvikling
På hvilken måte kan du bidra til positiv omdømmebygging av Gjerstad?
Vi skal få ned de kommunale avgiftene. Dette blir det hele tiden fokusert på i media så i tillegg til å være viktig for innbyggerne mener jeg at det er viktig for vårt omdømme. Ved å hele tiden få frem det positive i bygda, og det er mye. Vi må klare å få frem gode historier slik at de blir diskutert og snakket om rundt middagsbordet.

 

Bør Gjerstad kommune prioritere økt satsing på øvrebygda? I så fall på hvilken måte?
Jeg mener det nå må være på tide å se hele kommunen som ett og ikke snakke om øvre og ytre bygda. Jeg tenker at den fordelingen vi har i dag med to sentre er bra og ser ingen grunn til å endre dette. Det som er viktig er å skaffe nye arbeidsplasser så nært inn til der folk bor, og det gjelder hele kommunen.

 

Kommunen har etablert et nytt boligfelt på Mostad. Hva vil du som ordfører gjøre om feltet ikke blir bebygd innen overskuelig fremtid?
I alle slike prosjekter må det settes av midler til salgs- og markedsføringsarbeid. Dette har ikke kommunen prioritert høyt nok til nå. 

 

Vil du foreslå et program for opprustning av kommunale veier? Hvis ja, hvordan bør dette finansieres?
Høyre fikk gjennom et vedtak i budsjettet for 2019 der vi økte budsjettet med 50% nettopp for å gjøre forbedringer. Jeg vil ha en rullerende 5 års vedlikeholdsplan for alt kommunen eier og som skal vedlikeholdes. Deriblant også veier. Dette har vanligvis blitt tatt over investeringsbudsjettet. Jeg mener at en del av dette kan tas over driften i samfunnsenheten. Det kommer litt an på hvor omfattende vedlikeholdsarbeidene er og hva som er mest lønnsomt.
 

Kommunestruktur
Vil du som ordfører ta initiativ til ny dialog med nabokommunene om kommunesammenslåing i neste periode? 
Jeg vil ikke ta initiativ til en ny dialog. Når det er sagt så vil jeg følge opp om det kommer initiativ fra Risør, Tvedestrand eller Vegårshei. Jeg ser dette som det mest fornuftige alternativet. Disse henvendelsene skal vi følge opp for det vil skape en debatt i bygda om hva som er riktig. Dette er en sak jeg hele tiden har ment at må modnes hos innbyggerne. Det har jo også vist seg på meningsmålingene at stemmer. Det verste som kan skje for Gjerstad er at vi blir stående utenfor og derfor blir helt uten påvirkning på hvordan dette skal bli.
 

Bør spørsmålet om en evt. ny kommunestruktur avgjøres av en folkeavstemning, eller er du som ordfører beredt til sammen med kommunestyret å ta en slik beslutning?
Jeg mener at dette er en beslutning som kommunestyret skal ta. Vi skal selvsagt ha en dialog med innbyggerne, men ikke gjennom en folkeavstemming. Det mener jeg fordi en må ha nok informasjon rundt dette for å gi et faktabasert ja eller nei i en folkeavstemning. Selv for de som sitter i kommunestyret er det krevende å få nok fakta for å ta en riktig beslutning som er basert på fakta og ikke følelser.

Oppvekst og levekår
Har du noen tanker om gode tiltak du ønsker å iverksette for barn og unge i bygda?
Jeg vil at alle barn og unge skal være med på et eller annet fritidstilbud. Det er viktig. Vi tar i bruk den nye flerbrukshallen til høsten og da får vi se hvordan det slår ut. Jeg mener vi skal kartlegge hva barn og unge er med på og hvem som står på utsiden. Jeg vil se på hvorfor de ikke er med på noe for å finne årsaken og sette inn tiltak for å endre dette. Alle skal få muligheten til å være med på noe. Jeg ønsker også å se på nye aktiviteter for ungdom som ikke ønsker å være med på idrett eller annet som drives her i dag.

«Tidlig innsats» er ofte brukt begrep. Nevn ett konkret tiltak du vil iverksette for tidlig innsats i Gjerstad.
Jeg vil ha en faglig evaluering av alle tiltak som gjøres i dag og se hva som har en dokumentert effekt og hvilke som kanskje ikke har det. Vi skal bruke ressursene der det gir effekt. Etter det får vi vedta det som vi mener er det riktige.

Kommunen har mange fattige barnefamilier.  Bør kommunen engasjere seg mer i dette, og i så fall hvordan?
Dette skal kommunen engasjere seg i. Vi må sørge for at alle barn får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette er viktig for å bli en del av samfunnet og dermed knytte kontakter som er gode å ha videre i livet. Vi trenger også tilrettelagte arbeidsplasser slik at flere får mulighet til å komme seg ut i jobb. 

Gjerstad scorer under landsgjennomsnittet på levekår. Hvordan mener du vi kan snu denne trenden?
Skaffe alle en jobb som passer dem. Sikre at flere kommer seg gjennom hele utdanningsløpet og får seg jobb. Vi må jobbe knallhardt for å få bedrifter hit som tilbyr jobber med høyere lønnsnivåer.

Helse og omsorg
Er du positiv til private omsorgstjenester i kommunen? Hvis ja, på hvilke områder? Hvis nei, hvorfor ikke?
Nei. Jeg tror Gjerstad kommune er for liten og for sårbar til å konkurranseutsette omsorgstjenester. Generelt er jeg for å skape konkurranse da det beviselig skjerper oss til å yte bedre.

 

Antall eldre i norske kommuner øker og dermed også behovet for omsorgstjenester. Hvordan bør Gjerstad forberede seg på dette?
Jeg vil at kommunen skal bygge inntil 40 nye omsorgsboliger eller seniorboliger samlet i et bygg. Innen 2040 vil antall innbyggere over 80 år ha økt fra dagens 80 til 180 stk. En av de største utfordringene er ensomhet og det kan vi avhjelpe ved å samle seniorer under samme tak, med fellesrom og muligheter for å samles til en kaffe eller en aktivitet når man selv ønsker det. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og så lenge de føler seg trygge. Det er billigere og bedre for alle parter at de eldre bor lengre hjemme enn i dag.

Økonomi
I hvilken enhet (unntatt administrasjonsenheten, som i den store sammenhengen representerer en liten del av totalbudsjettet) ser du et potensial for innsparinger/effektivisering?
Jeg ser et potensial for effektivisering innen Pleie- og omsorg og Samfunnsenheten, uten at det skal gå ut over tjenestenenivået. Vi må lære av andre kommuner som er gode på effektiv drift. Alle, både ledere og ansatte må samarbeide for å lykkes med dette.

Ser du noen muligheter for å øke kommunale inntekter?
Ja. Vi skal skape flere arbeidsplasser det gir skatteinntekter og forhåpentligvis flere barnefamilier til bygda. Vi har etter hvert god kapasitet både på barnehage og skole. Om noen år vil vi slite med å fylle avdelinger i barnehagen og klasser på skolen. Derfor gir det oss god effekt å få flere arbeidsplasser til bygda i årene som kommer.
 

Er det aktuelt for deg å vurdere salg aksjer i Agder Energi for å kompensere for tapte inntekter i årene som kommer?
Dette er helt uaktuelt. Skulle vi velge å selge, mister vi store og betydningsfulle årlige inntekter.
 

Hvilke investeringer mener du kommunen bør gjøre i kommende fireårsperiode?
Jeg ser nå ikke noen store investeringsbehov. Nå er det viktig å konsentrere seg om driften. Kun investeringer som beviselig gir oss lavere driftskostnader i fremtiden må vurderes. Bygging av omsorgsboliger, der kommunen får betydelige offentlige tilskudd, er et eksempel på slike investeringer.

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: 

"Rammene til kommunale enheter vil måte reduseres de neste fire årene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

X

 

 

"Innbyggerne i Gjerstad må forvente et redusert kommunalt tjenestetilbud i årene som kommer"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

X

 

 

 

 

"Antall ansatte i kommunen må reduseres fra dagens nivå"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Gjerstad må slå seg sammen med andre kommuner for å klare å levere gode nok tjenester"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

X

 

 

"Pga. lave fødselstall framover bør Gjerstad kommune legge ned en av barnehagene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

X

 

 

 

 

"Spesialundervisning i ungdomsskolen bør reduseres til fordel for økt innsats de første skoleårene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

    

"Gjerstad kommune bruker for lite penger på kultur og fritidstilbud"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

X

 

 

 

"Kommunen må prioritere bedre vedlikehold av egne bygg"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Jeg vil prioritere reduksjon av eiendomsskatten i kommende periode"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Kommunen bør tilby flere lærlingeplasser enn i dag"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Det er bedre å satse på ett sterkt sentrum i bygda enn to halvgode"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

X

 

 

 

 

"Kommunale boligtomter kan selges rimeligere i øvrebygda enn i ytrebygda"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Å bruke penger på markedsføring av næringsområder og boligtomter er fornuftig"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Det bør stilles større krav til mottakere av sosiale ytelser"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Kommunen bør prioritere tiltak for «uorganisert» ungdom fremfor etablert virksomhet"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

X

 

"Lag og foreninger må kunne klare seg uten økonomisk støtte fra kommunen"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

X

 

 

 

"Likestilling er en stor utfordring i Gjerstad"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

X

 

 

 

"Kommunens ansatte skal få mulighet til å videreutdanne seg etter eget ønske"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

X

 

 

 

 

Flere saker

Vassendgutane er igjen klare for Gjerstad LIVE. Arkivbilde

Satser på ny utgave av Gjerstad LIVE 1.mai i år

Tore og Bjørn i ferd med å produsere lavkarbo-pølser på Eurospar Brokelandsheia.

Eurospar Brokelandsheia introduserer "slankepølser"

Kim Akselsen har store planer for utvikling av næringsareal på Hestemyr i Risør.

Gjersdøling satser på næringsutvikling i Risør

Nå er det ekstra gode priser på materialpakker hos Gryting Trelast. Foto: Facebook.

Gryting Trelast har nyttårsrydding på lageret

Marit Rønningen ble den første som fikk koronavaksine i Gjerstad. Foto: Inger Løite.

Marit (90) fikk den første koronavaksinen i Gjerstad

Vaksineringen av Gjerstads innbyggere er under forberedelse. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Info om koronavaksinering i Gjerstad

Flaskeinnsamlingen til polentur må utsettes pga. koronarestriksjoner. Illustrasjonsbilde.

Oppfordrer folk til å spare på tomflaskene til etter 18. januar

Salg av vin øker mer enn salg av brennevin viser årets omsetningstall fra vinmonopolutsalget på Brokelandsheia. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Solgte 170 000 liter på Brokelandsheia i 2020