Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.
Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for FrP - Halvard Skaaland

-  Jeg ønsker å jobbe for at innbyggerne i Gjerstad fortsatt skal har en god kommune å bo i. 

//Halvard Skaaland, ordførerkandidat i Gjerstad (Frp)

 

Navn: Halvard Skaaland
Alder: 54 år
Yrke: Prosjektsjef Bosvik AS

 

Hvorfor ønsker du å bli ordfører i Gjerstad? 
- Jeg ønsker å jobbe for at innbyggerne i Gjerstad fortsatt skal har en god kommune å bo i. 

Jeg vil at innbyggerne skal ha en trygg kommune, med god barnehagedekning, gode oppvekstsvilkår for barn og unge, en god skole. Kort fortalt en kommune hvor det er godt å vokse opp, bo, jobbe og bli gammel i, som ivaretar innbyggerne i alle livets faser.

Jeg ønsker å utvikle det private næringslivet, sette Gjerstad på kartet som en attraktiv kommune å bo i, feriere i og med mange flotte naturopplevelser.

Hvilke av dine egenskaper vil passe til et slikt verv?
- Jeg har engasjement for bygda, er god til å samarbeide, lytte til innbyggerne, saklig og har erfaring som leder i privat næringsvirksomhet.

Hvordan ønsker du som ordfører å kommunisere med bygdas innbyggere?
- Kommunikasjon skal gå begge veier, derfor er viktig å lytte til innbyggerne, og være tilgjengelig både personlig, på telefon og på sosiale medierer. Det også viktig å informere innbyggerne om politiske standpunkter i kommende saker, slik at innbyggerne vet hva de har å forholde seg til. Stille på ulike arrangementer i bygda, og være en ombudsmann for innbyggerne.

Hva er din visjon/målsetting for Gjerstad i neste fireårsperiode?
- Legge til rette for at det blir skapt flere arbeidsplasser i bygda, at vi vi får flere til å flytte til Gjerstad. Gjøre bygda attraktiv igjen ved å redusere kommunens avgiftstrykk. Sikre kommunes økonomi ved å fokusere og prioritere ett godt budsjett som ivaretar kommunes innbyggere på en best mulig måte.

Samfunnsutvikling
På hvilken måte kan du bidra til positiv omdømmebygging av Gjerstad?
- Ved å trekke frem den positive utviklingen Gjerstad har på den private næringsfronten, godt barnehagetilbud, en ny og flott 1 til 10 skole, med dyktige lærere. En flott kommune å bo i med nærhet til sjø, fjell og skog med flott natur, med gode jakt og fiskemuligheter. Rett og slett den beste kommunen i Norge å bo i, med alt du trenger av butikker, kafeer og bank.

En kommune med godt samhold mellom innbyggerne, utbredt frivillig arbeid med mange ildsjeler.

Bør Gjerstad kommune prioritere økt satsing på øvrebygda? I så fall på hvilken måte? 
- Gjerstad kommune bør gjøre det attraktivt å bo i øvrebygda, og bør legge til rette for de som ønsker å etablere seg i denne delen av kommunen.

Kommunen har etablert et nytt boligfelt på Mostad. Hva vil du som ordfører gjøre om feltet ikke blir bebygd innen overskuelig fremtid? 
- Her er det viktig at tomtepriser og tilkoblingsavgifter gjenspeiler etterspørselen. Prisene på tomtene bør være slik at de er lett omsettelige, hvis ikke vil kommunen betale på investeringer mye lengre enn det er ønskelig.

Vil du foreslå et program for opprustning av kommunale veier? Hvis ja, hvordan bør dette finansieres?
- Jeg vil at det nye kommunestyret skal se på dette, og se på muligheten ved å kunne finansiere dette ved statlige eller fylkes midler. Er dette ikke dette mulig, bør vi kunne se om det finnes midler å ta av gjennom fond.

Kommunestruktur 
Vil du som ordfører ta initiativ til ny dialog med nabokommunene om kommunesammenslåing i neste periode? 
- Jeg mener at en ny kommunestruktur må sees på, men dette arbeidet bør initieres gjennom en ny kommunereform, hvor staten går inn med midler for å dekke denne omstruktureringen. Når dette er på plass vil det være naturlig å se på dette sammen med nabokommunene.

Bør spørsmålet om en evt. ny kommunestruktur avgjøres av en folkeavstemning, eller er du som ordfører beredt til sammen med kommunestyret å ta en slik beslutning? 
- Jeg mener at en kommunestruktur bør initieres fra stortinget, og kommunestyrene bør ha høringsrett. Dette bør ikke avgjøres ved folkeavstemning, siden innbyggerne har valgt sine representanter inn kommunestyret og gitt dem denne tilliten. De bør kunne avgjøre dette på vegne av innbyggerne/velgerne.

Oppvekst og levekår
Har du noen tanker om gode tiltak du ønsker å iverksette for barn og unge i bygda?
- Først og fremst er det viktig å følge opp og støtte de organisasjonene og aktivitetene som vi har i bygda. Jeg vil gjerne få på plass ett bedre samarbeid mellom ungdomsrådet og politikerne, de er disse ungdommene som sitter på mange av svarene rundt utfordringene som ungdommen har i dag.

«Tidlig innsats» er ofte brukt begrep. Nevn ett konkret tiltak du vil iverksette for tidlig innsats i Gjerstad.
- Et tiltak som jeg mener er viktig i forhold til tidlig innsats er en mestringsorientert læringskultur både i barnehagen og i skolen. Resultatet av dette er en vurdering av læringsutbytte, som vil gi barnet den riktige tilpassede oppfølgingen.

Kommunen har mange fattige barnefamilier.  Bør kommunen engasjere seg mer i dette, og i så fall hvordan?
- Først og fremst bør omfanget av denne påstanden undersøkes. Kommunen bør spille på lag med NAV og familiehuset for finne tiltak som kan være med å løse disse utfordringene.Det kan være mange årsaker til dette, og integreringspolitikken er en viktig faktor som må sees på.

Gjerstad scorer under landsgjennomsnittet på levekår. Hvordan mener du vi kan vi snu denne trenden?
- Levekår blir målt på ufattelig mange områder og er veldig kompleks, kommunen bør derfor se hvor vi scorer lavest, for deretter å ha fokus på disse utfordringene. Det må deretter legges en plan på hvordan disse områdene kan arbeides med.

Helse og omsorg
Er du positiv til private omsorgstjenester i kommunen? Hvis ja, på hvilke områder? Hvis nei, hvorfor ikke?
- Jeg er positiv til å se på alternativer til dagens drift av kommunens omsorgstjenester, dette vi også innbefatte privatdrevne alternativer. Det er flere områder hvor det mulig å se på dette, alt fra drift av omsorgsboliger, kjøkken, renhold og hjemmehjelpstjenestene. Her vil selvfølgelig leveringsdyktighet, regler og referanser vektes sammen med gode økonomiske tilbud.

Antall eldre i norske kommuner øker og dermed også behovet for omsorgstjenester. Hvordan bør Gjerstad forberede seg på dette?
- Gjerstad kommune bør bli med i forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg, dette frigjør store midler i kommunens regnskap, og staten garanterer at omsorgstjeneste holdet et godt og trygt nivå. Dette har vært en stor suksess i de kommune som har vært med på denne ordningen.

Økonomi
I hvilken enhet (unntatt administrasjonsenheten, som i den store sammenhengen representerer en liten del av totalbudsjettet) ser du et potensial for innsparinger/effektivisering?
- Dette bør sees på i alle enhetene, men selvfølgelig vil effekten være størst i de avdelingene med størst antall ansatte og de største utgiftene

Ser du noen muligheter for å øke kommunale inntekter? 
- Bli med i prøveordningen for statligfinansiert eldreomsorg. Flere nye arbeidsplasser i privat næring vil gi økte skatteinntekter. Legge til rette for at flere flytter til bygda. Se på effektivisering og struktur i kommunen for å få til et mindreforbruk.

Er det aktuelt for deg å vurdere salg aksjer i Agder Energi for å kompensere for tapte inntekter i årene som kommer?
- Her er det en påstand som ikke er dokumenterbar, hvorfor vil Gjerstad få mindre inntekter i årene som kommer? Hvis det skal selges aksjer i Agder Energi, så må det gå til å betale ned de dyreste lånene som Gjerstad kommune har, og ikke til å dekke ett driftsunderskudd.

Hvilke investeringer mener du kommunen bør gjøre i kommende fireårsperiode?
- Infrastruktur, kommunale veier, og trygge skoleveier. E-helsesystemer.

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: 

"Rammene til kommunale enheter vil måte reduseres de neste fire årene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Innbyggerne i Gjerstad må forvente et redusert kommunalt tjenestetilbud i årene som kommer"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Antall ansatte i kommunen må reduseres fra dagens nivå"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Gjerstad må slå seg sammen med andre kommuner for å klare å levere gode nok tjenester"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Pga. lave fødselstall framover bør Gjerstad kommune legge ned en av barnehagene."

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Spesialundervisning i ungdomsskolen bør reduseres til fordel for økt innsats de første skoleårene"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Gjerstad kommune bruker for lite penger på kultur og fritidstilbud"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Kommunen må prioritere bedre vedlikehold av egne bygg"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Jeg vil prioritere reduksjon av eiendomsskatten i kommende periode"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Kommunen bør tilby flere lærlingeplasser enn i dag"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Det er bedre å satse på ett sterkt sentrum i bygda enn to halvgode"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Kommunale boligtomter kan selges rimeligere i øvrebygda enn i ytrebygda"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Å bruke penger på markedsføring av næringsområder og boligtomter er fornuftig"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

 

x

 

"Det bør stilles større krav til mottakere av sosiale ytelser"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Kommunen bør prioritere tiltak for «uorganisert» ungdom fremfor etablert virksomhet"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

 

"Lag og foreninger må kunne klare seg uten økonomisk støtte fra kommunen"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

x

 

 

 

"Likestilling er en stor utfordring i Gjerstad"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

x

 

 

 

 

"Kommunens ansatte skal få mulighet til å videreutdanne seg etter eget ønske"

HELT UENIG

LITT UENIG

LITT ENIG

HELT ENIG

 

 

x

 

Flere saker

Det nærmer seg finaleuke på Farmen. Foto: Facebook

Nå begynner spillet for alvor

Frivilligsentralens videre eksistens i Gjerstad skal på nytt opp til politisk behandling. Illustrasjon: Depositphotos.com

- Frivilligsentralen i Gjerstad må skaffe sine egne inntekter

Politisk ledelse fra fylkeskommunen på besøk ved Risør VGS tidligere i høst. Arkivbilde: iRisør.no

Sikret videre drift for Risør videregående skole

Fredrik Jensen er APs fraksjonsleder for utdanning i Agder fylkeskommune. Foto: Agder Fylkeskommune.

Arbeiderpartiet reagerer på regjeringens forslag om fritt skolevalg

Ordfører Inger Løite. Arkivbilde.

Sender støtteerklæring for Risør videregående skole

Per Gunvald er ganske sikkert klar for finaleuke på Farmen. Foto: TV2

Per Gunvald på vei mot storbondeloft og finaleuke på Farmen

Deltakere i Gjerstadrevyen kommer med ny adventskalender i år. Foto: Facebook.

Gjerstadrevyen med ny adventskalender på nett

Hannah Lunden får servicehund som skal hjelpe henne i hverdagen. Foto: Facebook.

Hannah får firbent hjelper