Østre Agder Sparebank etablerer eierandelskapital

Styret i Østre Agder Sparebank har vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon

Styret i Østre Agder Sparebank besluttet i møte den 14. desember 2017 å foreslå for generalforsamlingen at banken etablerer eierandelskapital ì størrelsesorden NOK 31,5 – 42 millioner ved utstedelse av minimum 300 000 og maksimum 400 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105 ("Emisjonen").

Det er etablert et garantikonsortium som sikrer minstetegning i Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 31,5 millioner. Bakgrunnen for forslag til egenkapitalbevisemisjon er bankens målsetting om fortsatt god og balansert vekst i bankens markedsområde, og la lokale eiere ta del i verdiskapningen og å videreutvikle bankens gode forhold til lokalt næringsliv. Eierandelskapitalen vil tilføre ny kjernekapital som styrker bankens muligheter til å realisere fremtidige mål, og vil styrke bankens egenkapital i tråd med nye og strengere myndighetskrav.

Forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens generalforsamling den 10. januar 2018. Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen, samt tillatelse fra Finanstilsynet. Østre Agder Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver.

Emisjon av egenkapitalbevis gir rom for vekst
Banken har planer om ytterligere vekst i sitt markedsområde i Østre Agder, og kapitalbehovet skyldes primært et ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre denne veksten. Østre Agder Sparebank skal fortsatt bidra til langsiktig verdiskapning og regional utvikling, og mener at emisjonen styrker mulighetene til å oppfylle disse målene.

Garanti fulltegnet på kort tid
Tegningsperioden for garantister for emisjonen av egenkapitalbevis var satt til ni dager, men var allerede overtegnet i løpet av første dag. - Det setter vi stor pris på, og det gir oss god tro på at mange finner det attraktivt å delta i en mulig emisjon vinteren 2018, dersom generalforsamlingen vedtar å utstede egenkapitalbevis sier adm. banksjef Nina Holte. Banken vil bidra til utvikling i regionen. Ved å utstede egenkapitalbevis vil banken kunne vokse ytterligere gjennom å gi god rådgiving og finansiering til enda flere kunder. –Vårt inntrykk er at kundene ønsker en lokalbank som er tilstede fysisk der de bor, i tillegg til å ha digitale løsninger. Hos oss får du begge deler, og banken opplever at kundene setter pris på vårt konsept, sier banksjefen.

 

 

Hva er egenkapitalbevis?
Egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. I dag har 49 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer, hvor forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. De børsnoterte egenkapitalbevisene har historisk sett gitt en høy direkteavkastning på 5 – 7%.

 

Egenkapitalbeviseiernes innflytelse
Hovedforskjellen mellom en sparebank med bare grunnfondskapital slik som Østre Agder Sparebank er i dag og en sparebank med både grunnfonds- og eierandelskapital når det gjelder styringsstruktur, er at også egenkapitalbeviseierne skal være representert i generalforsamlingen med minimum 20 prosent og maksimum 40 prosent.
 

 

Flere saker

Begge de to savnede hundene er nå kommet til rette.

Hundene er tilbake i god behold

30. april kan du oppleve driftingsporten på nært hold i Skien. Olav Haugen Hasdal er en av sjåførene som skal røyklegge banen i sin BMW E30.

Hasdal Racing inviterer deg med på spektakulært motorshow

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 16

Gjerstad kirke behøver en utvendig vask hvert år

Falt ned og brakk armen under vedlikeholdsarbeid

Postgirobygget kommer til Gjerstad LIVE 15. juni. Her fra en tidligere konsert i Wrightegården i Langesund.

Festivalbilletter på tilbud frem til 30. april

Strikkekafé i lokalene til Frivilligsentralen på Gjerstadsenteret

Bli med på strikkekafé!

Har du sett denne hunden, alene eller sammen med en schäferhund? I så fall vil eieren gjerne komme i kontakt med deg.

To hunder savnet i Gjerstad siden mandag morgen

Det er fortsatt realistisk at Grenlandsbanen skal stå klar i 2035

Grenlandsbanen blir likevel ikke utsatt