5 av de 8 ordførerne i Østre Agder Regionråd under et møte i fjor høst
5 av de 8 ordførerne i Østre Agder Regionråd under et møte i fjor høst

Østre Agder regionråd er kritiske til behandling av høringsuttalelse

" Skal man straffe Gjerstad kommune for å ha vært grundig, tydelige og proaktive i sitt planarbeid?"
Ordførerne i Østre Agder i brev til Jernbanedirektoratet

Ordførerne i Østre Agder har samlet sendt et nytt brev etter at Jernbanedirektoratet kommentarer på høringsrunden om Grenlandsbanen ble offentliggjort i forrige uke.
Spesielt mener regionrådet at det er kritikkverdig at en nøytral økonomisk undersøkelse av konsekvenser ved å plassere stasjon på Brokelandsheia ikke er blitt tatt med i betraktningen.

 

Her er brevet som Østre Agder Regionråd har sendt til Jernbanedirektoratet:

Tilbakemelding på behandling av høringsinnspill for KVU Grenlandsbanen

I konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanene konkluderte man i sommer med at Tangen er et mer lønnsomt alternativ enn Brokelandsheia som stoppested for fjerntog på den nye traseen. Dette baserte man på en begrenset markedsanalyse som kun så på innbyggertall og arbeidsplasser i øyeblikkelig nærhet til en eventuell stasjon. Det er riktig å fokusere på lønnsomhet i store infrastrukturinvesteringer, men uten en grundigere vurdering blir konklusjonen feil og konsekvensene enorme.

Østre Agder mente den gang at arbeidet ikke fanget opp posisjonen Brokelandsheia har som et regionalt vekstsenter. I høst har KVU-en vært på høring, og Østre Agder fikk i den forbindelse på eget initiativ, og egen bekostning, utarbeidet en grundigere analyse av lønnsomheten ved en eventuell Brokelandsheia stasjon. Nå er høringsuttalelsene behandlet. Østre Agders innspill er avfeid med at det ikke er utført lignende analyse for Tangen, og at det derfor ikke foreligger et sammenlignbart beslutningsgrunnlag. Jernbanedirektoratet påstår også at befolkningsveksten som presenteres kan synes å stamme fra politiske beslutninger og ikke faglig prognosearbeid.

Det viktigste nå er at det kommer en jernbane. Hvorvidt det blir stasjon på Tangen eller Brokelandsheia kommer i andre rekke, men vi kan ikke la denne behandlingen av vårt innspill stå ubesvart. Tallene Østre Agder presenterer er ikke trukket opp av hatten. Brokelandsheia er i sterk vekst og er et prioritert handelssted i regionale planer. Basert på utviklingsplan for Brokelandsheia, og fylkeskommunens regionale plan for senterstruktur og handel, samt flere regionale føringer og den historiske utviklingen de siste 20 årene, har vi kunnet gi en realistisk vurdering av både arbeidsplasser og befolkningen i og rundt Brokelandsheia i 2035 (planlagt år for ferdigstilt Grenlandsbane). Vedtatt utviklingsplan for Brokelandsheia er basert på to års arbeid med flere workshops og en ukes lang plansmie med alle parter involvert; Arkitekter, studenter, urbanister, administrasjon, politikere, næringsdrivende/-foreninger, nabokommuner og lokalbefolkningen generelt. De siste 20 årene har vi også sett at det har vært en stor vekst på Brokelandsheia (i snitt 5 % årlig vekst i arbeidsplasser). Som et regionalt knutepunkt med ferdig utarbeidet utviklingsplaner er det ingen grunn til å anta at denne veksten ikke vil vedvare.

Det finnes ikke tilsvarende planer for Tangen, og det er riktig at det ikke er utarbeidet en tilsvarende analyse for dette området, men skal man straffe Gjerstad kommune for å ha vært grundig, tydelige og proaktive i sitt planarbeid?
Det som imidlertid er viktigst i vår analyse – og som vi ser at Jernbanedirektoratet totalt har oversett – er den potensielle bruken av Brokelandsheia for et større omland. Der Tangen primært har Kragerøs innbyggere i sitt nedslagsfelt (alle som bor nordøst for Kragerø som reiser mot Oslo vil trolig kjøre til Porsgrunn og benytte stasjonene der), viser våre analyser at innenfor 30 min reisetid fra Brokelandsheia mot Kristiansand (som med ny e-18 i 2035 inkluderer rundt 60-75 000 innbyggere) vil det være aktuelt å dagpendle til Grenland med ny stasjon. Ikke minst vil det for nesten alle som bor i dette området være høyaktuelt å velge toget fra Brokelandsheia som reisemiddel ved arbeids- og fritidsreiser til Osloområdet. Den samme tendensen vil vi se om vi strekker oss til 45 minutter og inkluderer hele regionen på om lag 120 000 innbyggere i 2035. Hvorfor er ikke dette tatt med når Jernbanedirektoratet vurderer lønnsomheten?

En eventuell jernbanestasjon for fjerntog har enorm betydning for nærings- og samfunnsutviklingen i hele Østre Agder. Skal Jernbanedirektoratet konkludere med at Tangen er det beste alternativet må det være basert på en grundigere vurdering av alternativene.

Med vennlig hilsen

Inger Løite – Ordfører Gjerstad kommune
Per Kristian Lunden – Ordfører Risør kommune
Kirsten Helen Myren – Ordfører Vegårshei
Reidar Saga – Ordfører Åmli
Ove Gundersen – Ordfører Froland
Jan Dukene – Ordfører Tvedestrand
Robert Cornels Nordli – Ordfører Arendal
Kjetil Glimsdal – Ordfører Grimstad

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad