Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 11

Skole og flerbrukshall
Mandag skal vi ha møte i styringsgruppen som jobber med forprosjektet 1-10 skole på Abel. Det begynner nå å utforme seg et forslag både til skolebygning, uteområde og flerbrukshall.
Kommunestyret ønsket at bygging av flerbrukshall også skulle utredes ifm planene med bygging av ny barneskole på Abel. Personlig mener jeg at tiden er overmoden for å få en flerbrukshall i bygda.

En hall vil gi enda større mulighet for breddeaktivitet samt trening og konkurranser for barn og ungdom. I tillegg vil en slik hall også kunne brukes av alle aldersgrupper og til flere andre formål, utstillinger, konserter, osv. At det vil bidra til å gjøre Gjerstad mer attraktiv som bosted er jeg også ganske sikker på. Kommunestyret skal diskutere dette grundig før endelig beslutning tas.

LIM-plan
I 2015 vedtok alle Agder-kommunene samt begge fylkeskommunene å stille seg bak LIM-planen som ble utarbeidet for å sette fokus på levekårsutfordringer i landsdelen. Planen har mange spenstig mål som vi skal nå innen 2027. Planen er ment å være hovedverktøyet for å videreutvikle et likestilt, inkluderende og mangfoldig Agder, med gode levekår. En viktig del av likestillingsarbeidet er arbeidet med heltid innenfor offentlig sektor og et av målene i planen er formulert slik: "Ingen på Agder behøver å velge deltid, og offentlig sektor lyser normalt ut alle stillinger som faste heltidsstillinger." Det er opprettet et nettverk som jobber spesielt med heltidskultur på Sørlandet. De arrangerer tirsdag en samling i Kristiansand der jeg og flere fra Gjerstad kommune deltar. Tema for dagen er: «Heltidskultur og vyer- hva er det strategiske verdivalg partene gjør»

Jeg mener arbeidet med heltid ikke bare er viktig for likestilling og den enkelte arbeidstaker men også fordi behovet for ansatte vil øke i årene som kommer. Spesielt innenfor omsorgsyrker der vi har mest deltidsarbeidene.

Møter i formannskapet, planutvalget og valgstyret
Tirsdag er også møtedag. Formannskapet starter med en befaring og på sakslista videre står bl.a.: Søknad om konsesjon, gnr 19 bnr 1 og 3 – Mæsel, Sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020. Drøftingssak om økonomisk støtte til countrykveld.

I planutvalget skal vi behandle forslag til kommunal planstrategi. Vi skal behandle en søknad om
dispensasjon fra reguleringsbestemmelser ifm oppføring av lagerbygg på Brokelandsheia og en privat reguleringsplan på Tollheia.

Vi har også møte i Valgstyret der en av sakene er, «Endring av valgkretser og innføring av elektronisk avkryssing i manntall» Forslaget er å endre til èn valgkrets og at den skal være på Sunde (Abel skole) Dette er nok en sak som kan skape både engasjement og debatt.

Regionmøte i eldrerådet
Onsdag er det regionmøte i eldrerådet og alle ordførerne i østregionen er invitert. De ønsker å ha en dialog med oss om hvilken påvirkning/innflytelse eldrerådene har mot kommune-/bystyrene og hva ordførerne mener om eldrerådenes funksjon. Varaordfører Knut Erik møter på dette da jeg er på annet oppdrag.

Læringsglede og innovasjon – Biblioteksamarbeid som drivkraft.
Gjerstad er pilotkommune for et 2 – årige prosjektet som har fått midler fra Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Målet er å utvikle velfungerende pedagogiske bibliotektjenester, styrke nettverk og delingskultur, og forankre disse i en modell som er overførbarhet til andre kommuner på størrelse med vår. Onsdag og torsdag skal jeg få være med på tur sammen med folk både fra kommunen og fra fylket. Vi skal se på hvordan skolebibliotek drives pedagogisk på Gulskogen skole i Drammen, Gulskogen, en 1-10 skole. Videre skal vi til Ringsaker og se hvordan folkebibliotek samarbeider med sine skoler, og hvordan disse skolene driver sine skolebibliotek. Her kan det være mye å lære som kan gagne Gjerstads elever og lærere.
 

Ha en strålende helg og en god ny uke!

Inger

Flere saker

Agnete Aasbø

-Tilbudene blir ikke borte!

Elevene ved Gjerstad skole hadde grillfest for å markere slutten på skoleåret.

Siste skoleavslutning på Gjerstad skole

Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

Ellen Bakke er tidligere ansatt i Familiehuset i Gjerstad

Nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad

- Hastverks-nedleggelse av Familiehuset i Gjerstad gagner ingen

Staysman & Lazz under sin konsert fredag kveld

Gjerstad LIVE legges ned

Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Bli litt bedre kjent med: Ordførerkandidat for SP - Gro Eskeland