Gjerstad kommune ønsker å klarlegge regler for rett til langtidsopphold på sykehjem
Gjerstad kommune ønsker å klarlegge regler for rett til langtidsopphold på sykehjem

Ny forskrift for langtidsplasser på sykehjem i Gjerstad

Det har fra tid til annen rådet forvirring om hvilke regler som gjelder for langtidsopphold i sykehjem i Gjerstad kommune.

Formannskapet skal i sitt møte 6. juni behandle rådmannens innstilling til en ny forskrift om temaet. Dette vil forhåpentligvis føre til at flere blir klar over hvilke regler som gjelder, og at misforståelser i større grad kan unngås.

Slik ser rådmannens innstilling ut:

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem – kriterier og ventelister i Gjerstad kommune.
Fastsatt av Gjerstad kommunestyre ………… med hjemmel i Lov om pasient og brukerrettigheter (pasient og brukerrettighetsloven) §2-1 e første ledd samt Lov om
kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §3-2a første og andre ledd.

§ 1 Formål
Forskriften skal sikre den enkelte tjenestemottaker forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier for tildeling og ventelister samt styrke rettigheter for tjenestemottakere. Forskriften skal tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da.

§ 2 Virkeområde
Opphold i sykehjem. Forskriften skal omfatte tjenestemottakere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor det vurderes at vedkommende med forsvarlige tjenester kan bo i egen bolig i påvente av langtidsopphold.

§ 3 Definisjoner
Langtidsopphold sykehjem: Opphold uten sluttdato/tidsubegrenset opphold der pasientens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester gjør at det ikke er sannsynlig at vedkommende kan flytte hjem eller få tilbud om lavere grad av helse- og omsorgstjenester. Opphold i sykehjem er vanligvis et tjenestetilbud beregnet på eldre pasienter. Forskriften er derfor innrettet mot eldre tjenestemottakere og sykehjem. Plikten til å utarbeide kommunale kriterier avgrenses til langtidsopphold.

§ 4 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass
Langtidsopphold i sykehjem er for pasienter som har store behov for medisinsk oppfølging og omfattende døgnkontinuerlig helse- og omsorgstjenester. Tildeling av langtidsopphold i sykehjem baseres på en grundig vurdering av søkers behov
sett opp mot tjenestetilbudet som kan gis av hjemmetjenesten og søkers sosiale og familiære nettverk.

Følgende forhold skal utredes når det søkes om langtidsopphold:

 • Pleie- og omsorgsbehovet
 • Søkers eget ønske om langtidsopphold
 • Svikt i egenomsorg på grunn av demens
 • Andre relevante tiltak er gjennomført/vurdert:
  o Tilrettelegging i hjemmet
  o Hverdagsrehabilitering
  o Trygghetsskapende tiltak; trygghetsalarm og velferdsteknologi
  o Dagtilbud eller andre sosial støttetiltak
  o Øke omfang hjemmetjenester
  o Omsorgsbolig
  o Tidsbegrenset opphold i institusjon, korttids- eller rulleringsopphold
 • Familieforhold og nettverk, herunder nære pårørendes helsesituasjon
 • Oppdatert pasient- og brukerinformasjon fra kommunens helse- og omsorgstjeneste som yter tjeneste til søker.
 • Oppdaterte helseopplysninger fra fastlege/spesialisthelsetjeneste

Langtidsopphold i sykehjem er primært for tjenestemottakere som på grunn av kroniske lidelser har hyppige akutte innleggelser på sykehus, på korttidsopphold eller ofte benytter legevakt. Kravet er at tilbudet som gis skal være forsvarlig og at hjemmebaserte tjenester må være prøvd ut først, jamfør Gjerstad kommunes omsorgstrapp i vedtatt Plan for helse og omsorg 2015.

Vurderingen vil bli gjort i samarbeid med søker og evt pårørende.

Tilleggsvilkår for langtidsopphold i skjermet avdeling:

 • Søkeren må ha en fastsatt demensdiagnose stilt av lege.
 • Søkere med langt framskredet demenssykdom, som er engstelige, utagerende,urolige og lignende.
   

§ 5 Kriterier for venteliste
Søker som oppfyller kommunens kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme har rett til vedtak. Kommunen skal ha en oversikt over pasienter med vedtak som står på venteliste.
Venteliste på sykehjemsplass er ikke en prioriteringsliste, ved ledig plass skal den med størst behov ha fortrinnsrett. Søker som har fått enkeltvedtak om å stå på venteliste må påregne at søkere med mer presserende eller større behov prioriteres foran dem, og det gjelder ingen tidsfrist for når langtidsopphold i sykehjem senest skal tilbys.

§ 6 Klageadgang
Klagen sendes tjenestekontoret i Gjerstad kommune innen 4 uker hvor klagen vil bli behandlet. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framkommer i vedtaket.

§ 7 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2017.

Flere saker

Glade medlemmer av GIL !

Nå får Gjerstad flerbrukshall!

Fylkestinget vedtok å igangsette et forprosjekt for utbedring av fasiliteter ved Gjerstad stasjon

Fylkestinget sa ja til igangsetting av forprosjekt på Gjerstad stasjon

Nå kan du søke om 15000 fra Drømmestipendet

Fylkespolitikerne i Høyre foreslår å bedre tilgjengeligheten ved Gjerstad stasjon

Aust-Agder Høyre foreslår tiltak på Gjerstad stasjon

Per Eskeland og Jørgen Alfsen satser stort på Brokelandsheia

Duo satser friskt på Brokelandsheia

Telefonen til Jarle Valle står ikke stille for tida...

Jarles annonse etter kjæreste "tar av" på nett

Jarle Valle (44) ønsker seg ut av ungkarstilværelsen. Det må vi jo hjelpe til med! Foto: Facebook

Jarle (44) søker kjæreste!

Kai Ove Sandåker ser frem til ny skolestruktur med flerbrukshall

- Vi må tilpasse oss tiden vi lever i!